A cikk szerzője:

Juhász Erika PhD-hallgató, okl. infrastruktúra-építőmérnök
SZE ÉÉKK

Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens
SZE

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A vasúti zúzottkő ágyazati kő­anyagok aprózódásának diszkrét elemes modellezése

Jelen cikkben – az előző számban megjelent hasonló témájú tanulmány folytatásaként – egy új irány lehető­ségeit mutatjuk be. Diszkrét elemes módszerrel hoztunk létre egy új modellt, mellyel távlati célunk, hogy párhuzamot találjunk a laboratóriumi méréseink és az újonnan létrehozott DEM modell között. A számtalan modellezési lehetőség között, a korlátozott lehetőségeink miatt, főleg a szimuláció megismerésére és az esetleges kutatási irányok felfedezésére, nem pedig a távlati célként meghatározott két teljesen különálló módszer azonosítására helyeztük a hangsúlyt.


A 12. ábra egyes eredményvonalait elemezve megállapítható, hogy – bár a laboratóriumi mintáink 20,4 mm-es belső átmérőjű hengerben voltak, míg a DEM-es szimulációban 19,0 × 19,0 mm alapterületű hasábban – a szimulációval jól közelíthetők voltak a laboratóriumi mérések eredményei, és a 8. ábra alapján javasolt 1960 ciklus figyelembevétele túlzó mértékű. A 2,0 mm-es összenyomódáshoz a 12. ábra, a DEM-es modell szerint a 459. ciklushoz a 13. ábra tartozik. Megemlítjük továbbá, hogy a 12. ábrán szereplő 6 laboratóriumi mérési adatsor túlságosan lépcsős jellege az erőmérő cellánk miatt adódott. A Széchenyi István Egyetem Szer­kezetvizsgáló Laboratóriumában főként többtonnás terhelések mérésére vagyunk berendezkedve, az 1 kN alatti erőtartományban a mérőcelláink produkálhatnak ehhez hasonló jelenségeket, a szemcsék mozgásától és töréseitől függetlenül. Ezt a jövőben mindenképpen figyelembe kell vennünk, azaz kisebb, de nagyobb pontosságú mérőcellák beszerzése is szükséges lehet.

13. ábra. A 459. terhelési ciklus szerinti állapot (balról jobbra: mikroszemcsékből álló makroszemcsék, szemcse-szemcse és szemcse-fal közötti kapcsolati erők; „parallel bond”-ok)
Amennyiben a 12. ábrán bemutatott grafikonokat összevetjük a 3–4. ábrákon, valamint a 13. ábrán szemléltetett képekkel, megállapíthatjuk, hogy a tapasztalt minimális mértékű aprózódás reális a modellezésben is kapott eredmények szerint – a valós aprózódás is elhanyagolható mértékű volt a laboratóriumi méréseknél a CT röntgenképek tanúsága alapján.
A DEM-es modellezésben – bár ott gömb alakú makroszemcséket alkalmaztunk a valóságban amorf, éles élű és tört szemcsékhez képest – az aprózódás a figyelembe vett terhelésnél az 1000. ciklus környékén jelenik meg, ami kb. 6 mm-es összenyomódáshoz tartozik. Valószínűleg ekkora mértékű deformációhoz tartozó kb. 2 kN-os terhelést (11. ábra) a KPE-cső és a zárókupakja nem viselne el maradó alakváltozás és/vagy tönkremenetel nélkül, így ennek vizsgálatára más mérési összeállításra lenne szükségünk.

Következtetések, összefoglalás

A fent bemutatott diszkrét elemes modellezéssel igazoltuk, hogy a módszer alkalmas a kőzetszemcsék aprózódásának numerikus számítására akár 3 dimenzióban, viszont a jövőben az alább ismertetett hiányokat szükséges pótolnunk, valamint finomítanunk kell az eddig használt paramétereket. A modellezésünk során végig tudatában voltunk a számításaink és a kiadódott eredményeink korlátjainak:

 1. a szemcséket a vasúti zúzottkő ágyazatnak megfelelő szemcseméretben kell figyelembe venni, azaz a most használt 4/8 mm-es frakció helyett a 31,5/50 mm-es vagy 31,5/63 mm-es frakciókat;
 2. az 1. ponthoz igazodva, a szemcsealakokat is finomítani szükséges a valóságoshoz közelihez [5, 6, 7], amihez elengedhetetlen lesz a PFC3D szoftver 4.0-s verziójánál modernebb DEM-program alkalmazása;
 3. a jelen cikkben modellezett kb. 20-30 db szemcse egy precízebb szimulációhoz túlságosan kevés lesz, ellenben magasabb elemszám esetén szintén a több mint 10 éves PFC3D 4.0 verziójának akadályaiba ütközünk (kezelhetetlenül hosszú futtatási idők – a bemutatott eredményeink kb. 2 hónapnyi számítógépes futtatást igényeltek, ami 2019-ben elfogadhatatlanul sok);
 4. a mik­ro­mecha­ni­kai pa­ra­mé­te­rek pontosítására a DEM-modell la­bo­ra­tó­ri­u­­mi mérésekkel történő validálásánál szüksé­günk lesz, amihez könnyen kezelhető, vi­szonylag gyorsan futtatható szoftver kell (az interneten elérhetők ingyenes, nyílt forráskódú, programozható DEM-szoft­ve­rek, pl. a YADE vagy a költséges professzionális modern szoftverek: PFC3D 6.0, EDEM stb.);
 5. a PFC3D 4.0 verzióban még elvégezhető finomítások-kiegészítések közül megemlíthetők a következők:
  • a laboratóriumi mérésekhez igazodva validálni kell a DEM-es modellt;
  • számszerűsíteni kell a megszűnt/tönkrement parallel bondok számát, és regisztrálni kell a bennük fellépő igénybevételeket;
  • a validált modell mikromechanikai és geometriai paramétereit megváltoztatva további fontos eredményeket kaphatunk a futtatásokból;

6. a jövőben a statikus terhelések helyett (megfelelően kezelhető DEM-szoftverrel) a valóságoshoz közelebbi dinamikus terheléseket kell figyelembe venni;
7. szofisztikált szoftverekkel (pl. ED­EM) a kézi/gépi aláverést, valamint az ágya­zat­ros­tálást, továbbá ezek ágya­zat­ap­ró­­zó hatását is modellezni lehet;
8. a CT röntgenfelvételekkel [8, 9] kiegészítve – bár korlátozott geometriai méretekkel és az átvilágíthatóság szempontjából korlátozott anyagú befoglaló „tégellyel” – a módszert tökéletesíteni lehet, a laboratóriumban adott terhelés esetén mért aprózódásokat, deformációkat pontosabban lehet ellenőrizni;
9. az aprózódás figyelmen kívül hagyásával lehetőség van a szemcsés halmazok deformációinak számítására is, ebben az esetben „kizárólag” a szemcsék elmozdulására (3D-s eltolódások és 3D-s forgások), valamint a kialakuló feszültségi trajektóriák [10, 11] meghatározására van lehetőség – statikus és/vagy dinamikus terhelések hatására –, amely bizonyos modellezési keretek között elegendő lehet;
10. érdekes kutatási módszerként megemlítendők a digitális kép- és video­feldolgozáson alapuló mérési és kiértékelési lehetőségek, amelyek egy másik egyetemi kutatásunkban (üvegszál-erősítésű műanyag kompozit hevederes ragasztott szigetelt sínillesztések kutatása) már sikeresen alkalmazott GOM ATOS, Tritop és ARAMIS [12] eszközökkel történtek (az eszközökkel rendelkezik a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária Járműmérnöki Kara). Ehhez egy átlátszó plexicsőben vagy plexihasábban kellene terhelni a szemcséket, miközben digitális kép-/videofelvételeket készítünk a szemcsehalmazról.
Az eszközök és a kiértékelő szoftvereik képesek az elmozdulásmezők akár századmilliméter pontos meghatározására – esetünkben a szemcsék elfordulása okozhat problémát a módszer alkalmazásánál, ami befolyásolja a pontosságot és a valóságos viselkedés felvételét.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a diszkrét elemes modellezés nagyon hasznos módszer lehet arra a célra, hogy a költséges laboratóriumi és/vagy tere­pi vizsgálatok számát csökkenthessük, viszont tudatában kell lenni a DEM-es szi­mulációk korlátjainak is. Ezek között megemlíthető, hogy a szimulációk nem megfelelő beállítással akár irreális eredményeket adhatnak, például a valóságosnál „tovább terhelhető” az adott felépített szerkezet. Ehhez minden esetben szükség van a megfelelő mérnöki gondolkodásra, és tudnunk kell megítélni a kapott eredmények helyességét, szükség esetén korrigálni a felvett modell paramétereit.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás az Innovációs és Tech­nológiai Minisztérium ÚNKP-19-3-I-SZE-13 kód­számú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345

Irodalomjegyzék

 • [1] Juhász E., Fischer Sz.: A vasúti ágyazati szemcsék degradációjának mérése laboratóriumi körülmények között. Sínek Világa, 2019/5, 2–12. o.
 • [2] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeomet­riát stabilizáló hatásának vizsgálata.Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Győr, 2012.
 • [3] Software Products, PFC Contact Models [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/pfc-contact-models (2019.10.28.).
 • [4] Software Products, New Contact Models in PFC [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/new-contact-models-in-pfc, (2019.10.28.).
 • [5] Gálos M., Orosz Á.: Ágyazati kőanyagok viselkedésének vizsgálata ismételt terhelés hatására. Sínek Világa, 2019/1, 10–15. o.
 • [6] Gerber, U., Sysyn, M., Zarour, J., Nabochencko, O.: Stiffness and strength of structural layers from cohesionless material. Archives of Transport, Vol. 49, Issue 1, 2019, 59–68. o.
 • [7] Sysyn, M., Kovalchuk, V., Gerber, U., Nabochenko, O., Parneta, B.: Laboratory evaluation of railway ballast consolidation by the non-destructive testing. Communications, Vol. 21, No. 2, 2019, 81–88. o.
 • [8] Fekete I., Kozma I., Csontos, R.: CT based analysis of reworked BGA devices. 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing Understanding the World through Electrical and Electronic Measurement. Budapest, Hungary, September 7-9, 2016, 288–292. o.
 • [9] Kozma, I., Fekete, I., Zsoldos, I.: Failure Analysis of Aluminum – Ceramic Composites. Materials Science Forum, Vol. 885, 2017, 286–291. o.
 • [10] Kurhan, D. M.: Determination of Load for Quasi-static Calculations of Railway Track Stress-strain State. Acta Technica Jaurinensis, Vol. 9, No. 1, 2016, 83–96 o.
 • [11] Kurhan, M. B., Kurhan, D. M., Brazhnyk, M. Y., Kovalskyi, D. L.: Features of Stress-Strain State of the Dual Railway Gauge. Nauka ta Progres Transportu, Vol. 79, No. 1, 2019, 51–63. o.
 • [12] GOM Metrology Systems [hozzáférés:] https://www.gom.com/metrology-systems.html (2019.10.28.)
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©