A cikk szerzője:

Dr. Richard P. Ray egyetemi tanár
SZE

Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Wolf Ákos egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Talajdinamikai paraméterek meghatározása és alkalmazása

A hazai építőmérnöki gyakorlatban a talajok mechanikai vizsgálata eddig legfőképp statikus vagy kvázi statikus esetekre irányult. Napjainkban ugyanakkor számos nemzetközi kutatás foglalkozik a dinamikus talajviselkedés megértésével és leírásával. Ez annak köszönhető, hogy a tervezési gyakorlatban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a növekvő közúti és vasúti eredetű dinamikus hatások csakúgy, mint a földrengésre való méretezés. Írásunkban áttekintjük a talajok dinamikus terhek alatti viselkedésének anyagmodellezési vonatkozásait. Ehhez kapcsolódóan röviden bemutatjuk a laboratóriumi és helyszíni mérési módszereket, végül a témához kapcsolódó külföldi cikkeket ismertetünk.

 

A vizsgálatok közötti legnagyobb különbség a talajmintában keltett alakváltozások (feszültségek) szintjében van (5. ábra). A már említett nemlineáris viselkedés miatt különösen fontos, hogy a valós problémánál fellépővel azonos alak­vál­tozási tartományban végezzük a méréseinket. Ennek megfelelően a vizsgált problémánál várhatóan fellépő alakváltozások mértéke befolyásolja a vizsgálati módszer kiválasztását. A rezonanciás vizsgálat során egy hengeres talajmintát terhelünk ciklikusan, torziós módon. A terhet a talajhenger tetejére helyezett mágneses-tekercses terhelőfej adja át a mintára, és a vizsgálat során gyorsulásmérővel mérik a minta válaszát (alakváltozását) rezonanciafrekvenciás terhelés mellett (6. ábra). A mérésből a nyíróhullám terjedési sebessége számítható, amelyből – a sűrűség ismeretével – számítható a nyírási modulus. A mintát szabad rezgés állapotába hozva mérhető a csillapítás is. Ezután a vizsgálat különböző cellanyomás, alakváltozási szint, terhelési idő mellett ugyanazon a mintán újra elvégezhető, hiszen a terhelés során nem érjük el a törési állapotot.

6. ábra. Rezonanciás vizsgálatra és torziós nyírásra is alkalmas berendezés (Széchenyi István Egyetem, Geotechnikai Laboratórium)

A ciklikus nyírásvizsgálatot is a leggyakrabban hengeres mintán végzik. A vizsgálat során a mintát a rezonanciás vizsgálathoz hasonlóan terhelik, de nagyobb alakváltozási szinten. A vizsgálat során a talajmintában a vízszintes terhelő erőpár hatására a minta alakváltozásai hasonlóak, mint a függőlegesen terjedő nyíróhullámok által okozott alakváltozások, amelyek a földrengéskor fellépő hullámok közül a mérnöki tervezés szempontjából a legfontosabbak.

A ciklikus triaxiális vizsgálat az egyik leggyakrabban alkalmazott dinamikus vizsgálat, mivel a berendezéssel rendkívül sokféle terhelés modellezhető (7. ábra). A vizs­gálatot a hagyományos triaxiális vizsgálatnál alkalmazott módon, hengeres talajmintán, oldalról támasztó cellanyomás segítségével végzik. A vizsgálatot használhatjuk a leromlási görbe és a csillapítási görbe meghatározásához is.

A bender elementes mérés során piezoelektromos anyagokkal keltenek hullámokat a talajmintában, és egy vevővel mérik a nyíróhullám terjedési sebességét. A mérés az igen alacsony alakváltozási szintek vizsgálatára használható, nagy előnye, hogy más vizsgálatokkal kombinálva is használhatjuk, másrészt pedig, hogy a vizsgálatot különböző irányokban elvégezve a talaj esetleges anizotróp tulajdonságairól is kapunk információt.

Vasúti közlekedés okozta rezgések vizsgálati lehetőségei – külföldi kutatások

A vonat keltette dinamikus rezgések altalajra és szerkezetekre gyakorolt hatása nemzetközi tekintetben is új témának mondható, hazai kutatások geotechnikai vonatkozásban ez idáig nem készültek. Ugyanakkor számos nemzetközi kutatás folyik a vonatok dinamikus hatásának és a szerkezetek erre adott reakciójának minél pontosabb megismerésére, a hatékony méretezés, tervezés, üzemelés minél pontosabb kiszolgálására. Az alábbiakban három publikáció ismertetésével tekintünk ki a nemzetközi kutatásokra.

Costa és társai (2010) az altalaj és töltésanyag nemlineáris viselkedésének a fel­­építmény válaszára gyakorolt hatását vizsgálták, s ennek számításba vételére egy ekvivalens lineáris eljárást használtak. Az alkalmazott 2,5D numerikus modellel, melyen egyik irányba csak a terhelésben lehet változás, a svédországi Ledsgard környékén végzett nagyszámú monitoring mérés visszaszámítását célozták meg. Az elvégzett analízisek jó egyezést mutattak a mérési eredményekkel.

7. ábra. Ciklikus triaxiális berendezés (Széchenyi István Egyetem, Geotechnikai Laboratórium)

Varandas és társai (2011) azt vizsgálták, hogy a folyópálya és műtárgy közötti átmeneti zónában, térben és időben hogyan változik a mélyebb rétegekre irányu­ló te­her­át­adás. A hollandiai kutatás keretében Gouda város környezetében egy vas­beton keret feletti átvezetést anali­zál­tak végeselemes módszerrel, melynek validálásához helyszíni monitoring mé­ré­si eredmények álltak rendelkezésre. A kutatás eredményeként megalkotott vé­ges­ele­mes modell a szerkezet viselkedését jól írta le, eredményeikben rámutattak arra, hogy az átmeneti zónában, ezen belül pedig különösen ott, ahol lebegő talpfák vannak, jelentős igénybevételek ébrednek a csatlakozó szakaszokhoz képest.

Battini és Ülker-Kaustell (2011) számos korábbi publikációjukra hivatkozva rámutatnak arra, hogy az ágyazatátvezetéses, kis és közepes fesztávolságú hidak esetében a számított és mért sajátfrekvencia között jelentős eltérés mutatkozhat, a sajátfrekvencia a rezgés amplitúdójának függvénye. Battini és Ülker-Kaustell a hidak függőleges dinamikai vizsgálatához javasol egy modellezési fogást, amely az ágyazati réteg hatását hivatott számításba venni. Az ajánlás igazolására két esettanulmányon mutatják be annak alkalmazását.

Összefoglalás

Az egyre növekvő közúti és (gyors)vasúti forgalomból származó rezgések, valamint a földrengésekkor fellépő dinamikus hatások figyelembevétele egyre fontosabb tervezési feladat. Az altalaj dinamikus viselkedésének elemzése különösen fontos lehet egyrészt olyan pályaszakaszok tervezésénél, illetve felújításánál, ahol a talajkörnyezet mechanikai jellemzői igen kedvezőtlenek, másrészt olyan, csak komplexen vizsgálható kapcsolódási pontoknál, mint például a folyópálya és egy hídszerkezet találkozása. A nemzetközi szakirodalomban ma már számos kutatás vizsgálja a vasúti pályarendszert az altalaj dinamikus viselkedését is figyelembe véve, hiszen – ahogy az említett esetekben is láthattuk – csak így érték el számításaikkal a mérésekben tapasztalt eredményeket.

A Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszékén a dr. Richard P. Ray vezetésével tevékenykedő kutatócsoport célja, hogy a rendelkezésre álló laboratóriumi berendezések (rezonanciás vizsgálóberendezés, ciklikus triaxiális berendezés, bender elementek) segítségével jobban megérthessük és leírhassuk a jellemző hazai talajok dinamikus viselkedését, hogy ezáltal a tervezésben pontosabb számítások segítségével hatékonyabb megoldások születhessenek.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

 • Battini, J-M., Ülker-Kaustell, M. (2011): A simple finite element to consider the non-linear influence of the ballast on vibrations of railway bridges, Engineering Structure, 33, pp. 2597–2602.
 • Benz, T. (2006): Small Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences. Ph.D. Dissertation. Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart. p. 209.
 • Costa, P.A., Calcada, R., Cardoso, A.S., Bo­dare, A. (2010): Influence os soil non-li­nearity on the dynamic response of high-speed railway tracks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30 pp. 221–235.
 • Houbrechts, J., Schevenels, M., Lombaert, G., Degrande, G., Rücker, W., Cuellar, V., Sme­kal, A. (2011): RIVAS WP 1.3 De­li­verable 1.1 Test procedures for the de­termination of the dynamic soil char­acteristics. International Union of Rail­ways. pp. 47–86.
 • Ishihara, K. (1996): Soil Behaviour in Earth­quake Geotechnics. Oxford University Press. pp. 1–96.
 • Jardine, R.J., Potts, D.M., Fourie, A.B., Burland, J. B. (1986): Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-structure inter­ac­tion. Géotechnique 36, No.3, pp. 377–396.
 • Ramberg, W. and Osgood, W.R. (1948): Description of Stress Strain Curves by Three Parameters. Technical Note No. 902 National Advisory Committee for Aeronautics. pp. 1–28.
 • Ray, R.P. (1983): Changes in Shear Modulus and Damping in Cohesionless Soil due to Repeated Loadings, Ph.D. dissertation, University of Michigan,
 • Ann Arbor, MI., p. 417.
 • Ray, R.P., Szilvágyi Zs. (2013): Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube Sands. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, ISBN: 978-2-85978-477-5, pp.1575–1578.
 • Ray, R.P. and Woods, R.D. (1987): Modulus and Damping Due to Uniform and Variable Cyclic Loading. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 114, No. 8. ASCE, pp. 861–876.
 • Ray, R.P. (2010): Testing and analysis of deep sediments in Charleston SC. NEHRP Report. Columbia, South Carolina, p. 110.
 • Szilvágyi Zs. (2012): Dinamikus talajparaméterek meghatározása. Tavaszi Szél 2012, Konferenciakötet. DOSZ, Budapest, pp. 458–465.
 • Tőrös E. (2006): A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata, Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem, p. 116.
 • Varandas, J.N., Hölscher, P. and Silva, M. (2011): Dynamic behaviour of railway tracks on transitions zones, Computers and Structures 89, pp. 1468–1479.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©