Oldal nyomtatása

Szerzői segédlet

A cikkek leadásának feltételei

A kéziratok tartalmi és formai követelményei

A Sínek Világa szakmai folyóirathoz a vasúti pályával, hidakkal, valamint a pálya tartozékaival foglalkozó cikkek nyújthatók be. A cikkeknek eredetieknek kell lenniük, amelyek más folyóiratban, konferencia-kiadványban stb. még nem jelentek meg, közlésüket a közeljövőben nem tervezik. A megjelentetés feltétele – a formai követelmények mellett –, hogy a két felkért lektor közül egyik se utasítsa el a kéziratot.

A Sínek Világa folyóirat célja

 1. Fórumot biztosítson azoknak, akik érdekes, a fentiekben részletezett témákról szeretnének beszámolni tervezői, kivitelezői, beruházói, üzemeltetői stb. szemszögből a vasúti pálya, híd és építészet témakörben.
 2. Közkinccsé tegye az ezzel kapcsolatos új anyagokat, technológiákat és kutatási eredményeket.
 3. Tájékoztatást nyújtson, a legújabb műszaki előírásokról. Bemutassa a hazai és külföldi fejlesztési irányokat.
 4. Beszámoljon a hazai és nemzetközi szakmai bizottságokban folyó munkáról.
 5. Történelmi áttekintést nyújtson fő témaköreinkben.
 6. Hírt adjon nagyobb beruházási, felújítási és karbantartási munkákról.
 7. Környezetvédelmi tanulmányokat ismertessen.

Kéziratot bárki küldhet, ha annak tartalma tükrözi célkitűzéseink valamelyikét.

A cikkek általános felépítése

A cikk kéziratát Word dokumentumba kérjük szerkeszteni, és mellékleteivel együtt e-mailben eljuttatni a szerkesztőség címére: vörös.jozsef@preflexkft.hu

 1. Cím
  Rövid, tömör, kifejező főcímet kérünk. Ezenkívül a témát jobban meghatározó, vagy a több részre utaló alcím megadására is van lehetőség.
 2. A szerző(k) fényképe
  A szerzőre jellemző, jó minőségű színes portrét, amelyen az arc tölti ki a fénykép felületének túlnyomó részét (elektronikus formában kérjük a beküldött anyaghoz csatolni).
 3. A szerző(k) rövid szakmai bemutatása (életrajza)
  Szerzőnként legfeljebb 50 szó folyamatos szövegben egyes szám harmadik személyben.
 4. Tartalmi fejezetek
  • Bevezetés (lead): ismerteti a témát, hangsúlyozva annak fontosságát és aktualitását.
  • Tárgyalás: A téma részletes kifejtése, ábrákkal, rajzokkal, fényképekkel.
  • Összefoglalás: Célszerű a cikk végén a végkövetkeztetések, jövőre vonatkozó elképzelések, célok ismertetésére egy bekezdést szánni.
  • Köszönetnyilvánítás: Ezt akkor használjuk, ha meg kívánjuk köszönni egy cég, kutatási alap, alapítvány vagy személyek stb. támogatását, illetve segítségét, amely a bemutatott eredmények elérése szempontjából fontos volt.
  • Irodalom: Minden cikkben célszerű szerepeltetni hivatkozásokat egytől kezdődő számozással szögletes zárójelben, amelyek vonatkozhatnak szabványokra, cikkekre, tanulmányokra, szakkönyvekre stb. A hivatkozások adatait és a témához kapcsolódó fontosabb irodalom felsorolását a cikk végén, Irodalomjegyzék címszó alatt hozzuk. Az irodalomlistát növekvő sorrendben kell összeállítani az alábbiak szerint: Szerző neve, a cikk címe, könyv vagy folyóirat címe, könyv esetében kiadó, megjelenés éve, folyóirat esetén évfolyam, szám, oldal feltüntetésével.
 5. Angol nyelvű összefoglalás (Summary)
  A cikk tartalmának rövid ismertetése kb. 6-700 karakter terjedelemben

Formai követelmények

Szöveg

 • Word-97-2003 verziójú dokumentumban kérjük, Arial 12 betűnagysággal, sorkizárás nélkül, a bal oldali margóhoz rendezve.
 • A címek és alcímek ne tartalmazzanak NAGYBETŰS (verzál – capslock) címeket, alcímeket, kiemeléseket, az alcímeket ne számozzuk. A kiemeléseket bold, a neveket dőlt típussal szedjék, az ábrákra, képre vagy táblázatra való hivatkozást a megfelelő helyen a szövegben, zárójelben, dőlt betűvel fel kell tüntetni pl.: (1. ábra), (1. táblázat).
 • Amennyiben a cikk képet, térképet, műszaki rajzot, grafikont is tartalmaz, ezek helyes megnevezése ábra, ha csak fotót, rajzolt vagy festett képet, akkor kép. Ha ezek készítője nem a szerző, akkor az ábrafeliratban erre hivatkozni kell névvel vagy irodalmi hivatkozással (pl.: 3. ábra. A híd eredeti állapota (Fotó: Kiss Richárd) vagy 1. ábra. A MÁV 220-as gőzmozdonya [2]).
 • A kép- vagy ábraaláírások szövegét a számozás sorrendjében kérjük a cikk végén „Ábrajegyzék” cím alatt felsorolni.
 • Képletszerkesztővel szerkesztett képleteknél a képlet betűi dőltek legyenek, szorzásjelként pontot használjunk.

Illusztráció (képek, ábrák, táblázatok, grafikonok)

 • Az ábrákat, képeket, illusztrációkat nem szabad behelyezni a szövegbe, külön mappában, képformátumban (pl.: jpg) minimum 300 dpi felbontásban kérjük csatolni, az ábra vagy képszámmal megegyező fájlnév megadásával.
 • A feliratozott vázlatrajzok, táblázatok, grafikonok cikk mellé legyenek csatolva szerkeszthető formában, mert ha javítani kell, akkor így sokkal egyszerűbb, mint a kéziratba képként belehelyezett dokumentumon.
 • Hiányos, több hasábra tördelt, képekkel telitűzdelt kéziratot nem tudunk elfogadni.

A szöveg terjedelmére vonatkozó tájékoztató adatok

1 nyomtatott oldal

 • 1 portré + 5500 karakter szóközökkel (cikk, elérhetőség, angol összefoglaló, irodalomjegyzék)
 • 1 portré + 1 kép + 4200 karakter szóközökkel (cikk, elérhetőség, angol összefoglaló, kép- vagy ábrajegyzék, irodalomjegyzék)

2 nyomtatott oldal

 • 1 portré + 2 kép + 9500 karakter szóközökkel (cikk, elérhetőség, angol összefoglaló, kép- vagy ábrajegyzék, irodalomjegyzék)

3 nyomtatott oldal

 • 1 portré + 5 kép + 13 000 karakter szóközökkel (cikk, elérhetőség, angol összefoglaló, kép- vagy ábrajegyzék, irodalomjegyzék)

Hiányos, több hasábra tördelt, képekkel telitűzdelt, nem a fentiek szerint szerkesztett kéziratot nem tudunk elfogadni.

Vörös József
főszerkesztő
+36 30 921-1796
voros.jozsef@preflexkft.hu

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©