A cikk szerzője:

Nagy Tibor vezetőmérnök
MÁV Zrt.

150 éve nyílt meg a Hatvan–Miskolc- -vasútvonal (1. rész) – A vasútvonal építésének előzményei

Az 1870. január 9-én átadott Hatvan–Miskolc-vasútvonal megépítésével hosszú és viharos évtizedek dédelgetett tervének, a Pest–Budát és az ország észak-északkeleti régióit, valamint Galíciát összekötő fő közlekedési útvonalnak egy kiváltképp jelentős része valósult meg. Az alábbiakban e vasútvonal létrejöttének, részben a MÁV megalapítását kikényszerítő gazdasági és politikai előzményeibe kívánok betekintést adni.


A Pest-losonci Vasúttársaság és a kormány tárgyalásai tizennégy hónap elteltével eredményre vezettek. Az 1866. szeptember 10-én kötött szerződés alapján az állam a társulatnak a vasút kiépítésére 1 800 000 Ft-ot, a részvények első szelvényének kifizetésére 200 000 Ft-ot készpénzben előlegez. Az építés Salgótarjánig való befejezéséhez szükséges síneket, kitérő alkatrészeket 1 000 000 Ft értékben szállít, a fennálló 1 200 000 Ft, valamint az újabb követelések kiegyenlítésére 7 200 000 Ft értékben kibocsátandó ezüst elsőbbségi kötvényeket átveszi. A társaság köteles volt a régi elsőbbségi kötvényeket bevonni, s az államtól kapott segélyt a vasút megépítésére fordítani. Az állam kikötötte, hogy az építést császári biztos felügyeli, s az új elsőbbségi kölcsön törlesztéséig az igazgatótanácsba két tagot delegál [36]. A hitelezők beleegyeztek a csőd megszüntetésébe, ami október 6-án megtörtént. A november 3-án megtartott közgyűlésen a vállalat a cs. kir. szab. Magyar Északi Vasúttársaság nevet vette fel. A névváltozás mögött az állt, hogy a Schuller-ház hitelezőinek kezén kétmilliónyi értékű elsőbbségi kötvénynél is több volt, s a bankkal kötött egyezség szerint az új cégnév garantálta a kötvények kellő árfolyamát a piacon, ami a társaság érdeke is volt [37].
Decemberben Gyöngyös város polgármestere által vezetett küldöttség járt a Magyar Északi Vasút elnökénél, gróf Forgács Antalnál, kérve a hatvan–gyöngyösi szárnyvonal építésének jövő tavaszi megkezdését. A küldöttség kifejtette, hogy az építés gyorsítása érdekében a város kész minden lehetséges áldozatot vállalni, s az ügy előmozdítására mind a magyar országgyűlésnek, mind a minisztériumnak emlékiratot fog benyújtani. A sajtó úgy értesült, hogy Eger és Miskolc városa is hasonló kérelemmel fordul a vasúttársaság felé. Februárban a Hatvan–Miskolc-vonal építési engedélyéért gróf Forgách az egri és gyöngyösi városi hatóságokkal és Hatvannal egyetemben folyamodott [38].
Az országgyűlés december 17-i ülésén gróf Károlyi Ede a Pest-miskolci Vasúttársulat megbízásából a Pest–Miskolc közötti vasút tárgyában nyújtott be három pontból álló kérelmet. Először a Pest-miskolci Vasúttársulat panaszát, amely szerint a Tiszai Vasúttársulat hosszú évek óta kötelezettségeinek eleget nem tett, mert a kormány mindig elnézte neki. Másodszor felkérte a t. házat, hogy mikor törvényes működése beáll, pártolja a pest–miskolci vonal kiépítését, akár a Tiszai Vasút, akár más társulat által. Harmadszor fölajánlotta a vasút húszezer forintba került tervezeteit [39].
Az újságok 1867 márciusában arról tudósítottak, hogy a Tiszavidéki Vasúttársaság és a bécsi kormány között tárgyalások folynak a pest–miskolci vasút építését illetőleg, amely vagy külön vonalként, vagy Hatvanból indulna ki. A társaság, a befektetési tőke kamatjának biztosításán kívül, a kamatbiztosításból keletkezett adó­sságának az állampénztárra szóló társulati részvényekben való kiszolgáltatását követelte [40].
A Tiszavidéki Vasút és az állam között fennálló, a kamatbiztosítási viszony rendezése körüli nézeteltérések, hosszas tárgyalásokat követően, 1865. január 6-án létrejött szerződéssel rendeződtek, amelyet legfelsőbb jóváhagyás alapján a cs. Pénzügyminisztérium 1867. május 24-én véglegesített. A kormány biztosítási előleget addig nem folyósított, amíg az építési tőke megállapításra nem került, az üzleti számadások átvizsgálása és jóváhagyása nem történt meg. A vasút beruházási tőkéjét 1865. december hó végével 42 524 692 Ft 40 krajcárban állapították meg, amely az állam által biztosított 5,5%-os tiszta jövedelem kiszámításának alapját képezte. Az 1861–1865 között kamatbiztosítás címén adott 4 566 978 Ft 31 krajcár, 4%-kal kamatozó előleg a vasúttársaságot terhelte visszafizetési kötelezettséggel az államkincstár felé. A társaság adóssága 1865-ig 2 529 946 Ft-ot tett ki [41].

5. ábra. A megépült északi vonalak 1867-ben
A kiegyezési törvényeket 1867. május 27-én fogadta el a diéta (decemberig legfelsőbb szinten is szentesítették), ami megteremtette a jogi alapot a további lépések megtételére. Az 1867. évi XV. tc. alapján „a mi azon kötelezettségeket illeti, melyek a vasuttársulatokat illető szerződésszerü biztositékokból származnak, ezeket a magyar korona országai és Ő Felsége többi országai és királyságai közől azon fél viseli; a melynek területén feküsznek a vasutak, s ennek megfelelőleg azon visszafizetések is, melyek netalán valamely társulattól az eddigelé nyert előlegnek fejében járnak, ugyanazon országokat illetik”. A megalakult magyar kormány (1867. február 20-án tette le a hivatali esküt) a Tiszai Vasúttal a pest–miskolci vonal kiépítését illetően a tárgyalásokat megkezdte, de nem folytatta. Viszont tárgyalt a társulat 1867. év végéig felhalmozott 5 309 180 Ft 65 krajcárra terjedő tartozásának rendezéséről.
A Magyar Északi Vasút a csődrendezést követően folytatta a vasútépítést és 1867. április 2-án a Pest–Hatvan-, majd május 19-én a Hatvan–Salgótarján-vonalszakaszt is átadta a forgalomnak (5. ábra). Azonban 1867 végén ismét pénzügyi gondokkal küzdött. A vasút jövedelme nem fedezte a kötvények után esedékes kifizetést, az építési számla 200 000 Ft fedezetlen hiányt mutatott és a pálya felszerelésére, a forgalmi eszközök kiegészítésére szükséges 760 000 Ft sem állt rendelkezésre. A kormány újabb hitel nyújtásától elzárkózott, az addigi állami befektetések védelmében pedig a vasút megvásárlásáról, egyidejűleg a Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) megalapításáról döntött. A m. kir. Pénzügyminisztérium a vonatkozó ajánlatát 1868 februárjában tette meg, miszerint a kiépített vasútvonalat, annak minden ingó és ingatlan vagyonával és elsőbbségi adósságával hajlandó átvenni, míg a társulat tulajdonában maradnak a kőszénbányák, s az alakítandó bányatársaság szénszállításai után mázsánként 80 krajcár kedvezményes fuvardíjat biztosít [42].

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456

Irodalomjegyzék

 • [1] A miskolci vasútvonalak építésének története 1859–1959. Kézirat. K.: a KTE Miskolci Szervezete. Szerk.: Hábel György. Miskolc, 1959. 08. 08. 4. o.
 • [2] Pesti Hírlap, 803. sz., 1846. 12. 29.
 • [3] A miskolci vasútvonalak építésének története 1859–1959. Kézirat. K.: a KTE Miskolci Szervezete. Szerk.: Hábel György. Miskolc, 1959. 08. 08. 5. o.
 • [4] Gróf Széchenyi István: A magyar közlekedési ügyről. Pozsony: 1848.
 • [5] Budapesti Hírlap, 464. sz., 1854. 07. 09.
 • [6] Budapesti Hírlap, 83. sz., 1856. 04. 09.
 • [7] Budapesti Hírlap, 45. sz., 1856. 02. 23.
 • [8] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 220-221. o.
 • [9] Budapesti Viszhang, Mutatvány-lap, 1856. december.
 • [10] A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei 6. kötet. 1964. 65. o.
 • [11] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 221-222. o.
 • [12] Sürgöny, I. évf. 153. sz., 1861. 07. 06.
 • [13] A Magyar Gazdasági Egyesület emlékirata a magyarországi vasutak tárgyában. Budapesti Szemle. Szerk. és K.: Csengery Antal. XV. kötet. Pest, 1862.
 • [14] Sürgöny, II. évf. 233. sz., 1862. 10. 10.
 • [15] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 285. o.
 • [16] Sürgöny, III. évf. 70. sz., 1863. 03. 27.
 • [17] Szegedi Híradó, V. évf. 45. sz., 1863. 06.06.
 • [18] Eger – hetilap, I. évf. 11. sz., 1863. 09. 10.
 • [19] Eger – hetilap, II. évf. 31. sz., 1864. 08. 04.
 • [20] Sürgöny, IV. évf. 210. sz., 1864. 06. 15.
 • [21] Eger – hetilap, II. évf. 24. sz., 1864. 06. 16.
 • [22] Sürgöny, IV. évf. 196. sz., 1864. 08. 28.
 • [23] Eger – hetilap, II. évf. 49. sz., 1864. 12. 08.
 • [24] Pesti Napló, XVI. évf. 4055. sz., 1865. 02. 22.
 • [25] Pesti Napló, XVI. évf. 4510. sz., 1865. 04. 29.
 • [26] Pesti Napló, XVI. évf. 4570. sz., 1865. 07. 13.
 • [27] Pesti Napló, XVI. évf. 4664. sz., 1865. 11. 04.
 • [28] Pesti Napló, XVI. évf. 4616. sz., 1865. 09. 07.
 • [29] Pesti Napló, XVI. évf. 4611. sz., 1865. 09. 01.
 • [30] Sürgöny, V. évf. 201. sz., 1865. 09. 02.
 • [31] Lónyai Menyhért: A hazánk területén létesült vasutak ismertetése. Statisztikai Közlemények, IV. kötet, I. füzet. Szerk.: Hunfalvy János. K.: MTA. Pest, 1863.
 • [32] Eger – hetilap, IV. évf. 3. sz., 1866. 01. 18.
 • [33] Képviselőházi Napló, 1865. I. kötet. XXVII. országos ülés, 1866. február 20.
 • [34] Eger – hetilap, IV. évf. 21. sz., 1866. 05. 24.
 • [35] Kriston Pál: Heves megye iparosítása a dualizmus korában. Studia Agriensia 13. K.: Heves Megyei Múzeumi Szervezet. Eger: 1992. 29. o.
 • [36] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 286. o.
 • [37] Sürgöny, VI. évf. 253. sz., 1866. 11. 06.
 • [38] Sürgöny, VI. évf. 292. sz., 1866. 12. 22.
 • [39] Képviselőházi Napló, 1865. III. kötet. LXXXI. országos ülés, 1866. december 15.
 • [40] Eger – hetilap, V. évf. 11. sz., 1867. 03. 14.
 • [41] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 223. o.
 • [42] Magyar Vasúti Évkönyv I. évf.. Szerk.: Vörös László. K.: Mihók Sándor. Bp. 1878. 286. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©