A cikk szerzője:

Nagy Tibor vezetőmérnök
MÁV Zrt.

Adalékok a Hatvan– Miskolc- -vasútvonal létesítésének történetéhez (3. rész) – A vonal építéséhez kapcsolódó életutak

Mérnökként a technika, a tudomány bűvöletében gyakran elfelejtkezünk azokról, akik a csodálatos, hazánkat gyarapító mérnöki alkotásokat létrehozták vagy megteremtették azokat a feltételeket, amelyek e művek létrehozásának elengedhetetlen feltételei voltak. Cikksorozatunk befejező részeként, igyekszünk most bepótolni ezt a mulasztásunkat, és megemlékezünk azokról, akik munkájukkal, tehetségükkel és szorgalmukkal hozzájárultak a Hatvan–Miskolc-vasútvonal megépítéséhez. Tesszük ezt azért is, hogy az olvasók hálás szívvel ismerjék meg elődeink életútját, és munkásságuk például szolgáljon a későbbi generációk mérnökei számára.

Gróf Károlyi Ede (1821–1879)

Fiatalon kezdett foglalkozni a közgazdaság fontosabb kérdéseivel és a politikával is. 1848-ban a forradalom oldalára állt, 1848–49-ben őrnagy a nemzetőrségnél. Joggal mondták róla, hogy a család igazán „kuruc” tagja. A szabadságharc leverése Komárom várában érte, ahol Sándor öccsével, Klapka György parancsnoksága alatt, a védők táborában szolgált, míg nagybátyjuk, a császárpárti Lajos, az erőd tömlöcében raboskodott. Franciaországba emigrált, ahonnan 1850 végén tért haza. Az ötvenes, majd a hatvanas évek nem kedveztek annak, hogy jelentősebb politikai szerepet vállaljon, a meghatározó politikusok szemében a Károlyiak nem örvendtek nagy bizalomnak. Ennek ellenére élénken közreműködött az 1849 utáni titkos szervezkedésekben. Részt vett az 1858-ban alakult Hazafias Párt tevékenységében. 1860 októberében Franciaországból hazatérve letartóztatták, mivel tudták, hogy kapcsolatban áll az emigrációval. A mozgalmat kompromittáló iratot nem találtak nála, csak egy sorozat Garibaldi-képet és három csipkézetten félbevágott névjegykártyát, ami valamiféle titkos azonosításra szolgálhatott. Rövid időre Grazba internálták [6].
1861-ben Zsarnay Imrével, gróf Csáky Tivadarral és Komáromy Györggyel együtt alapítója volt a Szent István páholynak. Az országgyűlésen Abaúj vármegye képviselőjeként a határozati párthoz csatlakozott, de ott különösebb szerepet nem játszott. 1866-ban a füzérradványi templomban hálaadó misét mondatott a königgrätzi vereség hírére. 1869-ben a Balközép Párt politikusaként fúziót indítványozott, mert csak apró részletekben látott eltérést pártja és a Deák Párt között. 1872-ben, miután a Balközép egy része megunta a meddő közjogi politikát, követte báró Prónay Józsefet a reform- vagy középpártba, amely a Haladás Párt nevet vette fel. A párt részletes programját a geológiában, statisztikában, oktatáspolitikában is kiváló államjogásszal, Schvarcz Gyulával együtt készítette el [7].
Az 1850-es évek második felétől különféle üzleti vállalkozásokban vett részt. Több ipari és gazdasági társulat elnökségét viselte: Felső-magyarországi Vasút- és Bányatársaság, Francia-Magyar Bank, Első Magyar Szálloda Részvénytársaság, Első Magyar Pest-fiumei Hajóépítő Részvénytársaság. 1858-ban Emlékirat az ipolysajóvölgvi vasút és a felsőmagyarországi bányászat tárgyában című munkájában agitált a Szob–Losonc–Miskolc irányú, ipoly–sajóvölgyi vonal eszméjét felkarolva, a Pest–Hatvan–Miskolc–Kassa irányú pálya ellen. Szerinte a Szobról kiinduló vasút jobban szolgálná a hegyvidéki vas- és kőszénbányászat fejlesztését és a Felvidék élelmiszer-ellátását az Alföld felől. Hadászati és idegenforgalmi szempontból is előnyösebbnek találta az Alföld északi peremén tervezett másik pályánál. Erre reagálva, Visontai Kovách László A pest-miskolczi vasút. Felelet gróf Károlyi Edének az Ipolyvölgyén tervezett szobmiskolczi vonal érdekében írt emlékiratára című röpiratában, ugyancsak országos érdekre hivatkozva, de jóval meggyőzőbb gazdasági és hadászati érvekkel támadta a gróf elképzeléseit, rámutatva a Pestről indítandó vonal sokszoros előnyére a felvidékivel szemben [8]. (Kovách László igaza csak a kiegyezés után bizonyosodhatott be.) Nézeteit e tekintetben biztosan átértékelte, mert 1863-tól már a Pest–miskolci Vasúttársaság központi bizottmányának aktív tagja volt.

Thommen Achilles (1832–1893)

Bázelben született. Egyetemi tanulmányait Karlsruhéban végezte. 1853-tól a Svájci Központi Vasút alkalmazásában állt. Karl Etzel cs. főépítészeti tanácsos hívó szavára, 1857-ben a Ferencz József Császár Keleti Vaspálya szolgálatába lépett, mint a pettaui szakasz osztálymérnöke. A szakasz építésének befejezését követően, 1860-tól a Déli Vasút zágráb–steinbrücki vonalának előmunkálatait irányította. Felügyelővé léptették elő és 1861 végén Innsbruckba helyezték, rábízva a Brenner-vasút helyszínelési és építési munkáinak vezetését, ahol számos nehézséggel sikerült megbirkóznia, nemcsak a földrajzi viszonyok tekintetében, hanem az építéshez szükséges területek kisajátításánál is, megalapozva ezzel szakmai hírnevét.
Az Arlberg-vasút nyomjelzési munkálatait vezette, amikor érkezett a magyar kormány ajánlata, hogy megnyerje a magyarországi vaspályák építésének. 1867. szeptember 1-jén kezdte meg működését mint igazgató, s szervezte meg a m. kir. Vasútépítészeti Igazgatóságot, ahová több mérnököt, a Brenner-vasút építésénél kitűnt kollégáit is magával hozta, mint például Lott Gyula, Augusztin György, Dopler Adolf és Lokancsics János. Személyesen járta be az ország különböző vidékeit, hogy megismerje a helyi viszonyokat, s e tapasztalatai alapján kezdte meg tevékenységét az építendő vasutak tervezésénél, a vasutak engedélyezése tárgyában folytatott értekezleteken. A tervezett vonalak ügyében két fő szempont jellemezte munkáját: szakavatottság és takarékosság [9]. Végrehajtotta az igazgatóság átszervezését, mivel a kiterjedt munkák miatt 1868-ban már szükségszerűvé vált a létszám növelése, valamint ügyosztályok szervezése, úgymint állampályák építése, az engedélyezett magánvasutak építkezésének állami ellenőrzése, jogügyek és földkisajátítások, pénztár és számadási ügyek. Az első két osztály külszolgálati hivatalokkal, a harmadik kisajátítási biztosokkal bírt [10]. 1869 tavaszán, megroppant egészsége miatt, lemondott igazgatói állásáról, de 1870 végéig, mint királyi építészeti tanácsos szolgálta a magyar kormányt. Visszatért Bécsbe, ahol elsősorban szakirodalommal foglalkozott, főműve: Die Gotthard-Bahn (Wien, 1877). Az Osztrák Északnyugati Vasút igazgatótanácsának tagja, az Első Duna-gőzhajózási Társaság és a Mohács–pécsi Vasút igazgatótanácsának alelnöke, a Wienerberger Gőztéglagyár és Építőtársaság igazgatóságának elnöke.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 7. kötet. K.: Horánszky. Bp. 1900.
 • [2] Cieger András: Árny- és fényképek. Lónyai Menyhért személyisége. Aetas, 17. évf., 2002/2-3. Szerk: Deák Ágnes, Vajda Zoltán. K.: Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület; Szeged.
 • [3] Nagy, Ádám: Visontai Kovách László tevékenysége és emlékezete. Historia Nostra III. Szerk.: Várkonyi Péter. K.: Líceum Kiadó; Eger, 2019.
 • [4] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 6. kötet. K.: Horánszky.
 • Bp. 1899.
 • [5] Szvircsek Ferenc: Gróf Forgách Antal (1819–1885). Igazgatósági elnök, mint „jószándékú dilettáns”. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1999. XXIII. évf. Szerk.: Szvircsek Ferenc. K.: Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága; Salgótarján.
 • [6] Farkas Katalin: A rendőrség és a magyar függetlenségi szervezkedések (1859–1866). Aetas, 21. évf., 2006/4. Szerk: Deák Ágnes. K.: Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület; Szeged.
 • [7] Miró György: A reformpolitika esélyei a kiegyezést követő években. Századok 1999; 133/3. A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata. K.: Magyar Történelmi Társulat; Bp.
 • [8] Erdősi Ferenc: Politikai-gazdasági területi érdekek ütközése a kiegyezés előtti vasúthálózatunk térszerkezetének alakulásában. Közlekedéstudományi szemle, XXXV. évf., 1985. 10. szám.
 • [9] Magyarország és a Nagyvilág, V. évf., 21. szám, 1869.03.21.
 • [10] Vasúti és közlekedési közlöny, 2. évf., 27. szám, 1871.07.06.
 • [11] Bona Gábor: Az 1848-49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. Soproni Szemle 1998; 52/4. Felelős szerk.: Szende Katalin. K.: Soproni Szemle Alapítvány; Sopron.
 • [12] Vasúti és közlekedési közlöny, 2. évf., 33. szám, 1871.08.17.
 • [13] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 14. kötet. K.: Horánszky. Bp. 1914.
 • [14] Hajós György: Építészek, mérnökök, építők. K.: ÉTK Kft.; Bp. 2011.
 • [15] Gönczi Ambrus: A Gregersen család beilleszkedése a magyar nagypolgári vállalkozói társadalmi csoportba a XIX. században. PHD disszertáció. ELTE Digitális Intézményi Tudástár.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©