Dr. Ritoók Pál 1935–2010, Domján József 1932–2010, Dr. Nemeskéri-Kiss Géza 1922–2010

Dr. Ritoók Pál  1935–2010

Életének 75. esztendejében elhunyt dr. Ritoók Pál mérnök főtanácsos.1958. június 16-án lépett a Ma-gyar Államvasutak szolgálatába, mi után út-, vasút- és alagútépítő szakos mérnöki oklevelet kapott az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen. Röviddel ezután, 1963-ban gazdasági mérnöki oklevelet, majd műszaki doktori oklevelet szerzett.Az ő irányításával alkalmazták először Magyarországon az ún. gép láncos felépítmény-cserélé-si technológiát kétvágányú pályán (Budapest–Vác), valamint az aszfalt védőréteg beépítését (Budapest–Székesfehérvár). Főtech-nológusként az alépítmény teherbírását növelő különböző tech-nológiák kialakítását és bevezetését irányította, továbbá a beton-aljas kitérők beépítésének módszerét vezette be. Közreműködött a különböző külföldi felépítmény-cserélési és alépítmény-javítási technológiák hazai adaptálásában. Munkájának az egész vasútra kiterjedő része volt a vágányzárak éves, többéves tervezésének be-vezetése, ezzel összefüggésben a vasútépítési és -fenntartási eszkö-zök (anyag, gép stb.) éves és többéves tervezése. Mint a beruházási főosztály helyettes vezetője, írója, szerkesztője volt a MÁV akkori beruházási utasításának, a MÁV környezetvédelmi koncepciójá-nak. Részt vett, illetve irányította a MÁV több általános fejlesztési tervének kidolgozását (pl. MÁV 2000), az építési főnökségek kft.-vé alakításának megszervezését.Szakirodalmi tevékenysége elsősorban a vasúti alépítmény-technológiákkal függött össze. Több cikke jelent meg a Köz-lekedéstudományi Szemlében, a Sínek Világában, valamint a Verkehrs Annalen különkiadásában: Mechanisierter Einbau von Vliesen und Sandschichten in Gleis (1980), a Railway Gazette-ben: Geotextil and re to track relayning (1981), a Drogi Kolejowe-ban: Planowanie zamkniec torow ha koljach wgierskich (1982). Több tankönyvet, illetve tankönyvfejezetet írt a MÁV Tisztképző Intézet, a vasútépítési és pályafenntartási szakközépiskolák, illetve a Győri Műszaki Főiskola részére. Ok-tatott a MÁV Tisztképző Intézetében, és gyakorlatot vezetett a Győri Műszaki Főiskolán.Közéleti tevékenysége keretében tagja volt a Közlekedéstudo-mányi Egyesületnek, két ciklusban tagja és jegyzője volt a Magyar-országi Református Egyház Zsinatának (1990–2002), tagja majd főtitkára és ügyvezető elnöke volt a Magyar Református Presbiteri Szövetségnek (1990–2008), továbbá tagja a Keresztény Vasutasok Egyesületének.Jelentősebb kitüntetései:1981 –  Közlekedéstudományi Egyesület Széchenyi-emlék-plaket tje1995 – Köztársasági Érdemrend kiskeresztje2006 – Mikó Imre-díj az életmű kategóriában2008 – AranydiplomaMegrendülve búcsúzunk Ritoók Páltól, a volt munkatárstól, ba-ráttól, tisztelegve emberi nagysága és szakmai tekintélye előtt.
Vörös József

Domján József 1932–2010

2010. szeptember 3-án, életének 78. évében elhunyt Domján József mérnök-főtanácsos, a Magyar Államvasutak Zrt. nyugalmazott pálya építési osztályvezető-helyettese, a sínek birodalmának fárad-hatatlan szerelmese, a Pályavasúti Szeniorok Baráti Társasága alapí-tó tagja és korelnöke.Hosszú, eredményes vasúti életpályája 1957-ben kezdődött a MÁV Pécsi Igazgatóság Dombóvári Építési Főnökségén, ahol a MÁV szolgálatába állt. Az itt eltöltött nyolc esztendő alatt végigjárta a ranglétrát, szi-gorló mérnöktől az építésvezető beosztásig. Munkájának nyomát a Pécs–Sárbogárd és más vasútvonalak felújítása őrzi.1965-től a MÁV Budapesti Igazgatóságán műszaki ellenőrzési felada-tokat látott el, majd 1966-tól nyugdíjazásáig, 1992-ig a KPM I. Vasúti Főosztály MÁV Vezérigazgatóság Andrássy úti palotája vált második otthonává. Karrierje tehetségének, szorgalmának köszönhetően folya-matosan bontakozott ki. Debreceni, majd pécsi építési biztosként nagy vasúti beruházások megvalósításában volt meghatározó szerepe, mint például a Mezőzombor–Nyíregyháza, a Godisa–Szentlőrinc közötti vonalak korszerűsítése vagy Eperjeske-átrakó megépítése.1985-től a 6. A Pályaépítési Osztály helyettes vezetőjeként, ké-sőbb az Építési és Pályafenntartási Osztály osztályvezető-helyette-seként irányította az egész országban a vasúti pályaépítést. Energikussága, határozottsága, szakmai magabiztossága magával ragadó volt. Munkabírása párosult a szakmai kiválósággal, fegyelme-zett, következetes munkát követelt munkatársaitól és önmagától egy-aránt. Emberi nagyságára jellemző, hogy nemcsak a vasutat, hanem a vasutast is szerette, nemcsak fegyel-mezni tudott, de elismerte a jó és eredményes munkát. Erejéből arra is tellett, hogy nevelje, inspirálja a atal szakembereket, akik közül számosan kerültek magasabb beosztásokba.1992-ben ereje teljében vonult nyugállományba. Talán saját életé-nek élménygazdag világa is vezérelte, amikor többedmagával meg  alapította a Pályavasúti Szeniorok Baráti Társaságát, amelynek lelkes, aktív tagja és korelnöke volt. Nyugdíjasként is érdeklődéssel követte a MÁV és a pályás szakma fejlődését.Az elmúlt években sokan aggódtunk romló egészségi állapota miatt. Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy az utóbbi idő-ben nem tudott jelen lenni összejöveteleinken, mivel betegségé-nek súlyosbodása a kórházi ágyhoz kötötte.Megrendítő halálát követően tisztelegve búcsúzik tőle a Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Pályavasút vezetése, a magyar pálya-építési szakma.
Dr. Zsákai Tibor

Dr. Nemeskéri-Kiss Géza 1922–2010

Életének 88. esztendejében el-hunyt dr. Nemeskéri-Kiss Géza MÁV mérnök-főtanácsos, a Vas-úti Hídosztály nyugalmazott osz-tályvezető-helyettese.1922. június 1-jén született Al-csúton. 1940-ben a Pécsi Zrínyi Mik  lós Katonai Reáliskolában éret t-sé gizett, majd 1942-ben a Bo lyai Já-nos Honvéd Műszaki Akadémián hadnaggyá avatták. 1942–45-ig a Szentendrei Vasútépítő Ezred kö-telékében szolgált, előbb amerikai, majd 1945-47-ig orosz hadi-fogságban volt. Hazatérése után végezte el a Műszaki Egyetemet, ahol 1950-ben szerkezetépítői oklevelet szerzett. Vasúti pályafutását a MÁV Vezérigazgatóságán kezdte 1950-ben, ahol kezdetben hídtervezéssel foglalkozott, majd a II. világ-háborúban felrobbantott újpesti vasúti Duna-híd újjáépítésének helyszíni munkáit irányította. Fő feladata mellett több vasúti nagyhíd (Komárom, Simontornya) újjáépítésén is tevékenyke-dett. Részt vett a vasúti hidak mintaterveinek korszerűsítésében, valamint a vasúti hidakra vonatkozó szabályzatok és utasítások ki-dolgozásában. A MÁV képviseletében hosszú éveken át dolgozott a Nemzetközi Vasúti Szerveztek (UIC, OSZZSD) híd albizottságai-ban. Műszaki tevékenysége elsősorban a beton- és vasbeton hidak korszerű kialakítására, vasúti hidak előregyártására és beépítésére irányult. Az ő javaslatára alkalmazta a MÁV a tartóbetétes hidak korszerű számítási módszerét, megelőzve ezzel több európai vas-úttársaság gyakorlatát. 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen „A vasúti vasbeton hidak előregyártása” című értekezésével dok-tori címet szerzett. 1984-ben a Vasúti Hídosztály osztályvezető-helyetteseként ment nyugdíjba. Német és francia felsőfokú nyelv-vizsgája és több évtizedes fordítói gyakorlata mellett megannyi cikke jelent meg külföldi és hazai szakfolyóiratokban. Számos nemzetközi és hazai konferencián tartott előadást, legutóbb a kecskeméti Vasúti Hidász Konferencián az egykori szegedi vasúti Tisza-hídról. A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbkép-ző Intézet felkérésére több tanfolyamot vezetett. Több mint 140 szakfolyóiratban megjelent publikációja mellett számtalan tanul-mánynak, egyetemi jegyzetnek és könyvnek szerzője, illetve társ-szerzője. Szakirodalmi tevékenységét haláláig végezte. Munkáját a rendkívüli precízség, szakmai igényesség jelle-mezte. Munkatársaival mindig segítőkész volt, elfoglaltságára hivatkozva soha nem utasított vissza szakmai megbízást vagy felkérést. Hazai és nemzetközi viszonylatban is a vasúti beton- és vasbeton szerkezetek legfőbb szakértőjének számított.Jelentősebb szakmai kitüntetései: 1984-ben Jáky József-díj, 2002-ben Korányi-díj.Halálával nagy veszteség érte a vasúti hidász szakmát.
Vörös József

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2010 / 5. számában.
A lapszám PDF dokumentumként való letöltéséhez kattintson ide!
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©