A cikk szerzője:

Szemerey Ádám diagnosztikai mérnök
MÁV Zrt.

Lónyay Menyhért és a vasút – 150 éves a Nyíregyháza–Ungvár-vasútvonal

A cikkben – amely a Szent György Lovagrend XXVIII. Dr. Bárdos István Nyári Egyetemén, 2022. július 29-én, Tuzséron elhangzott előadás szerkesztett, bővített változata – megemlékezünk gróf Lónyay Menyhért (1822–1884) – születésének 200. évfordulóján – a vasúttal kapcsolatos tevékenységéről, valamint a Nyíregyháza–Ungvár-vasútvonal megnyitásának 150. évfordulójáról. Bemutatom az elmúlt másfél évszázad ezzel kapcsolatos fontosabb eseményeit, amelyeket döntően befolyásoltak a történelmi sorsfordulók.

A MÉKV-nek nem állt érdekében ez a vasútvonal, viszont beékelődött a kiépítés alatt lévő vasútvonalai és a TVV hálózata közé. A MÉKV kapcsolatot keresett a konzorciummal, hogy közösen építsék meg a vasutat. Majd indítványozta, hogy az engedélyokirat (1870. évi XXVIII. tc.) ne a konzorcium, hanem a MÉKV nevére szóljon (8. ábra). Végül az építési és üzemeltetési engedélyt a MÉKV szerezte meg, amelynek pénzügyi részleteit úgy a kormány, mint a részvényesek is elfogadták 1870 májusában.

8. ábra. A törvénycikk kezdete a hivatalos lapban. (Forrás: Library Hungaricana, Országgyűlési Közlemények, 1870)
Részletek az engedélyokiratból:

 • Másodrendű, gőzmozdonyvasutat kell kiépíteni.
 • A kormánynak joga van megváltoztatni a kiviteli terveket, de a kormány jóváhagyásával az engedélyes is változtathat.
 • Egyvágányú pályát kell építeni, de ha a jövedelem meghaladja a tőke 8%-át, akkor ki kell építeni a második vágányt.
 • Nyolc közbenső állomást, ebből három vízállomást kell építeni.
 • Az állomási vágányok hossza legfeljebb a nyílt vonali vágányok hosszának 10%-a lehet.
 • Járműveket csak a kormány által elismert gyártóktól vásárolhat a társaság.
 • A törvény beiktatását követő három hónapon belül el kell készíteni a terveket, a jóváhagyás után rögtön meg kell kezdeni az építkezést és két éven belül forgalomba kell helyezni az új vasútvonalat.
 • A társulat megkapta a kisajátítási jogokat, az átveendő területeket a két vágánynak megfelelően kell kijelölni.
 • A távíróvezetékeket is ki kell építeni.
 • A tarifákat és viteldíjakat az érintett minisztériummal egyeztetni kell.
 • A postai és katonai szállítások rendjét szintén az érintett minisztériummal egyeztetni kell.
 • A kormány folyamatosan felügyeli és ellenőrzi úgy a munkálatokat, mint az üzemeltetést.
 • A Nyíregyháza–Ungvár-vasútvonal üzletkezelését a MÉKV többi vonalától külön kell végezni és önállóan könyvelni.

A részvényeket 1 984 000 Ft és az elsőbbségi kötvényeket 2 976 000 Ft, összesen 4 960 000 Ft értékben bocsátották ki. Az értékpapírok kezelésére a legjobb ajánlatot az Angol-Osztrák Bank adta. A fenti összeg 78,5%-át, mintegy 3,9 millió forintot bocsátott az építők rendelkezésére. Ez mérföldenként 314 000 Ft-ot, kilométerre átszámolva 41 392 Ft beruházási keretet jelentett. A 4. táblázatban olvasható a tervezett összeg felhasználása.
Idézet Zelovich Kornél munkájából: „Az engedélyokmány értelmében a Nyíregyháza–ungvári vasútvonal a Tiszavidéki vasút Nyíregyháza állomásából indulva, Csapon át Ungvárig, mint végállomásig és a zúgó csatornáig kiterjesztve volt vezetendő.
Keresztül vonul tehát – egészben véve az egyenestől kevéssel eltérő vonalban húzódva, a terményekben gazdag Szabolcs megyei Nyírségen, és eléri Zsurknál Ung megyét; képezvén Csap mellett – a Tiszának lehetőleg kedvező ponton áthidalása és a csapi pályaudvarnak fővonal által meghatározott fekvése miatt – némely nagyobb elhajlást. A földszint részint egészen sík, részint átvonuló kisebb-nagyobb homokbuckáktól egyenetlen.
A vonal a csapi állomásba befutása előtt átlépi annak közelében a Tisza folyót, egy – egyenként 40 m-nyi 4 nyílásos szerkezetű – folyamhídon át, mely egy 10 m és négy 20 m nyílással bíró ártéri híddal van összefüggésben.
Csap és Ungvár közötti tovább futásában, mégpedig Csap és Szürte között átmegy a vonal a Tiszának még két mellék­ágán, továbbá a Latorca és Karnaszi folyókon, helyenként négy 25 m nyílással bíró folyam hidakon.
Megemlítendő még egy nevezetesebb átkelés, t. i. az Ung folyó áthidalása, mely a vonalnak az ungvári kincstári uradalom farakodó helyeihez vezető részén van, s egy – 25 m-es 5 nyílású – folyamhídból áll.
Azon körülmény továbbá, hogy ezen itt megnevezett négy folyó igen terjedelmes ár­terekkel bír, a Tuzsértól (Csap előtti állomás a Tisza balpartján) a vonal végéig húzódó vonalrészen aránytalan nagy mennyiségben ártéri hidak építését téve szükségessé.
Míg t. i. a Nyíregyházától Tuzsérig terjedő mintegy 58 km hosszú vonalrészen 53 műtárgy van felállítva, összesen 104,6 m belnyílással – ami a vonalrész hosszának 0,18 %-át képezi –, van a többi kb. 36 km hosszúságú vonalrészen, a Tisza és az Ung folyók árterén 50 műtárgy 835,9 m belnyílással, mely ezen vonalrész hosszának 2,6 %-át teszi ki.
Levonva a legutóbb kimutatott belnyílások összegéből a 4 folyamhíd és valamennyi kisebb műtárgy belnyílásainak összegét = 541,4 m-t, marad egyedül az ártéri hidakra 394,5 m össznyílás, vagyis ezen vonalrész hosszához arányosítva igen tetemes 1,1 %.” (9. ábra)
A 10. ábrán kék színnel a tervezett nyomvonal, pirossal a jóváhagyott változat látszik. A rajzon jól láthatók az ez időben zajló Tisza-szabályozás kanyarulatátvágásai is.

9. ábra. Állomásépület eredeti terve. (Forrás: MÁV-archívum)

10. ábra. Az eredeti helyszínrajz részlete. (Forrás: MÁV-archívum)Az engedélyokiratban a következő műszaki előírások szerepeltek:
• A legnagyobb emelkedő 6,67‰ lehet.

 • A legkisebb ívsugár R=400 m.
 • A földműkorona szélessége 4,00 m.
 • Az ágyazat 0,30 m vastag homokos kavics.
 • 3 méteres nyílásig boltozott kőhidak, a felett faszerkezet kőpilléren.
 • Legalább 23,6 kg/fm-es síneket kell beépíteni, hazai gyártásból.
 • A hídtöltéseket kőburkolatokkal, kőrakatokkal és kőgátakkal kell védeni.
 • A rézsűket gyeptéglával, sövénnyel és fásítással kell biztosítani.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Magyar Vasúti Évkönyv 1. évfolyam. 1878. Magyar Vasutak/VIII. Északkeleti vasút.
 • [2] Csíkváry Jákó. A közlekedési eszközök története. Budapest: 1883. II. kötet, 22-24., 30-32., 39-40., 65., 82-83. oldal.
 • [3] Újhely Géza. A magyar vasútügy története. Budapest: 1910. 138-139., 177-184. oldal.
 • [4] Zelovich Kornél. A magyar vasutak története. In: A magyar közlekedésügy monográfiája. Budapest: 1935. 36-37. oldal.
 • [5] Búza Kiss Lajos. A rendes nyomtávú közforgalmú nagyvasúti felépítmény magyarországi története 1945-ig. Budapest: BME Vasútépítési Tanszék; jegyzet. 1997.
 • [6] Villányi György. A MÁV Árpád-típusú gyorssínautóbuszai. In: Vasúthistória évkönyv, 1988. 114-119. oldal.
 • [7] Dr. Czére Béla, Dr. Vaszkó Ákos (szerk.). Nagyvasúti vontatójárművek Magyarországon (Budapest, 1985) 1. Gőzmozdonyok (Lányi Ernő–Mohay László)
 • [8] K. Juhász Erzsébet. A MÁV a számok tükrében. Vasúthistória évkönyv 1993. 93-99. oldal.
 • [9] Dr. Horváth Ferenc. A Nyíregyháza–Ungvár vasútvonal 125 éve története. Záhony, 1996.
 • [10] Dr. Horváth Ferenc. Magyarországi vasúttársaságok. In: Vasúthistória évkönyv 1997. 20-21. oldal.
 • [11] Bátyi Ferenc. Sínek tengerében – A záhonyi pályafenntartás története (1872–2001). Szeged: Vasúti Hidak Alapítvány; 2003.
 • [12] Dr. Horváth Ferenc. A záhonyi vasúti csomópont története. Záhony: 2006. 55-120. oldal.
 • [13] Dr. Bory Endre mozdonyadatai
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©