A cikk szerzője:

Gyurity Mátyás műszaki igazgató
MSc Kft.

Szekrénytartós vasúti híd épült Szolnokon – Új Tisza-ártéri híd tervezése a Szolnok–Szajol vonalszakaszon

A MÁV Szolnok–Szajol kétvágányú vonalszakasz fejlesztése kapcsán a Tisza bal partján, a Tisza-híd után körülbelül 100 m-rel, az 1075+74 hm szelvényben új, kétvágányú hullámtéri híd építése vált szükségessé. A műtárgy megépítését alapvetően vízügyi szempontok indokolták, nevezetesen a Tisza-híd árvízi átfolyási szelvényének növelése (kb. 5%-kal). Az új híd nyílása MÁSZ-ig 100 m²-rel (LNV-ig 140 m²-rel) növeli az átfolyási szelvényt, kedvezőbb hidraulikai viszonyokat teremtve a térségben árvíz levonulása idején (Új Vásárhelyi terv).


A felszerkezetek új vágánytengely-távol­ságnak megfelelő széthúzása miatt szükségessé vált átalakításokat elvégeztük. Az új vízügyi előírások kielégítése érdekében részben az acélszerkezet magasságát csökkentettük, részben a pálya hossz-szelvényének megemelését használtuk ki. A felszerkezet karcsúbb lett, a támaszköz/tartószerkezet magasságának arányszáma L/15-re csökkent (3. ábra).

3. ábra. A szolnoki híd oldalnézete (Fotó: Gyurity Mátyás)

A változások miatt felmerült a nagyobb szilárdságú acélanyag alkalmazása is, így a teherhordó acélszerkezetet S355J2+N minőségű acélanyagból terveztük meg, teljes egészében hegesztett kivitelben.
A keresztirányú eséssel kialakított or­totróp pályalemezt 6 db, a főtartó gerinclemezeket és a fenéklemezt 2-2 db hosszirányú trapézborda merevíti. A főtartó gerinclemezeinek tengelytávolsága 3,00 m.
Korábban bevett megoldás volt a viszonylag kis főtartó-távolságú gerinclemezes tartóknál (szekrénytartóknál is) az oldalirányú igénybevételek (elsősorban szélteher) okozta instabilitással szembeni biztonság növelése céljából a tartóvég halhasszerű visszatörése. A Tisza-híd ártéri szerkezeteinek hídjai is ilyen kialakítá­súak. A kialakítás nyilvánvalóan gyártási nehézségekkel járhat, de – mint kiderült – egy esetleges átépítéskor is komoly fejtörést okozhat.
Az új híd ezért „párhuzamos övű” kialakítással készült, a 3,00 m-es gerinclemez-távolság kellő „támaszterpesztést” biztosít.
A kereszttartók és a merevítőbordák 4,00 m-enként helyezkednek el. A tömör falú végkereszttartók zárható búvó­nyílással készültek.
Az alkalmazott legnagyobb lemezvastagság „csupán” 30 mm (fenéklemez), ami hegesztéstechnológiai és fáradási szempontból egyaránt kedvező. A teherhordó acélszerkezet magassága hídtengelyben 2740 mm, a híd szerkezeti magassága 3630 mm.
A pályalemez fölé magasodó ágyazattámasztó szerkezeteket 2-2 helyen megszakítva a statikai együttdolgozásból kiiktattuk, kiküszöbölve így a felső szélek esetleges hullámosodását.
A hídvégeken vízzáró dilatációs szerke­ze­tek épültek be, a fel­szer­ke­ze­tek kor­szerű korongsarukra támaszkodnak. A fel­szer­ke­ze­tek külső oldalán üzemi járda készült, kábelcsatornával. A végkereszttartó és a térdfal között vizsgálófolyosó kapott helyet.
A megépült teherhordó acélszerkezet tömege 2 × 150 t (3,75 t/vm), az üzemi, valamint vizsgálójárdáké hidanként 13 t (0,33 t/vm). Érdemes megemlíteni, hogy ezzel szemben a zúzottkő ágyazatos vasúti felépítmény tömege hidanként 280 t (7,00 t/vm). A szekrénytartó acélfelhasználása kb. 10%-kal nagyobb egy azonos támasz­közű, ágyazatátvezetéses, rácsos fő­tartós hídhoz képest, cserébe azonban a tagoltság elmarad, a gyártás és a fenntartás egyszerűsödik.
A 20,0 m hosszú, 80 cm átmérőjű fúrt cölöpökre támaszkodó vasbeton hídfők magassága kb. 10,00 m. A nagy falazatmagasságból adódó jelentős állandó terhek optimális felvétele és altalajra továbbítása érdekében az erőjátékot hűen követő hídfőkeresztmetszetet alakítottunk ki.
A vasbeton hídfőket a megnövelt vá­gány­ten­gely­-tá­vol­ság­nak megfelelően ki-
szélesítettük. A két hídfő vízszintes ter­he­lé­sének (fé­ke­ző­/in­dí­tó erők) ki­egyen­lí­té­sé­re a jobb pálya hídjának fix sarui a Sza­jol felőli hídfőre, a bal pálya híd­jának fix sarui pedig a Szolnok felőli híd­főre kerültek. A pár­hu­za­mos szárny­falakat rej­tett vas­­be­­ton ge­ren­da kö­ti össze, je­­len­­tő­sen nö­velve a hídfők merevségét (4. ábra).

4. ábra. Az épülő hídfő (Fotó: Főmterv)

Technológiai tervezés

A Tisza-2013 Konzorcium mint nyertes vállalkozó megrendelésére 2014-ben a Főmterv Zrt.-től megbízást kaptunk a megvalósításhoz szükséges technológiai és kiegészítő kiviteli tervek elkészítésére. A megbízás keretében – sok értékes tapasztalatot gyűjtve – elkészítettük az acélszerkezet kivitelező által kezdeményezett módosításainak átvezetését a tervekben. A hídfők megépítéséhez szükséges munkaterület biztosításához elkészítettük a munkatér-határolási terveket, továbbá a szerelőtér kialakításának és a felszerkezetek daruzásának bizonyos technológiai terveit is.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Drago Horvatić: Metalni mostovi. Poprečni presjeci praktičnih izvedbi. Školska Knjiga, Zagreb,1988, 99–106. o.
  • [2] Bratislav Stipanić – Dragan Buđevac: Čelični mostovi. Zatvoreni kolovoz. Gra­đe­vinska Knjiga, Beograd 1989, 20–25. o.
  • [3] Dr. Darvas Endréné Ehal Zsuzsanna: A ménesmajori hegesztett vasúti híd. UVATERV Műszaki Közlemény, 1977/1, 40–42. o.
  • [4] Erdei János – Hajós Bence – dr. Hor­váth Ferenc – Vörös József: Vasúti hidak a Debreceni Igazgatóság területén. Tiszafüredi Tisza-ártéri híd, Szomorka-patak-híd, Eger patak híd. Tuurex Kft., 2003, 51–52. o.
  • [5] Dr. Palotás László – Dr. Medved Gábor – dr. Nemeskéri-Kiss Géza – dr. Träger Herbert: Hidak. Az acél és a vasbeton diadalútja. Műszaki Könyv­kiadó, Budapest, 1987, 64. o.
  • [6] Kékedy Pál – Darvas Endre: Hegesztett acél hídszerkezetek fejlődése. UVATERV Műszaki Közlemény, 1970/1, 45–53. o.
  • [7] Bárdosi László – Biri Gábor – dr. Far­kas János – dr. Gáll Imre – Gecseg Mik­lós – Srágli Lajos – Szabó László – dr. Tóth Ernő – Vajda Lajos – Varga Gellért – Wellner Péter: Hidak Zala megyében. Vasúti hidak. Zala Megyei ÁK Kht. 2004, 74–80. o.
  • [8] David J. Brown: Hidak. Háromezer éve harcban a természettel. A Britannia vasúti híd, Menai-szoros. Kossuth Kiadó, 2004, 64–65. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©