A cikk szerzője:

Csépke Róbert műszaki főmunkatárs
BKV Zrt.

Vasúti sín-kerék kapcsolat elemzése a kis sugarú ívekben

Az Európai Unióban, de a tágabb értelemben vett európai vasutaknál is viszonylag új keletű, mindössze egy-két évtizedre tekint vissza az egységes futástechnikai (pálya és jármű) együttes szabályozásra való törekvés. Ezeket az EU irányelveiben (2008/57/EC) [1], a vasúti TSI-kben (Technical Specification of Interoperability), magyarul ÁME-kben (ÁME: kölcsönös Átjárhatósági Műszaki Előírás), már megfogalmazták, ám a teljes vasúti rendszert még nem fedik le. Elemzésemben, kutatásom során a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, fent említett irányelvben meghatározott, TSI/ÁME által megfogalmazott, annak a vasúti pályára vonatkozó szabályzóit, geometriai, pályaszerkezeti kialakítási paramétereit és az azt szabályozó, kapcsolódó szabványok egybevetését, a szabályozás általam vélt hiányosságainak feltárását kívánom elvégezni. Az elemzés során azonban az ÁME jogi, földrajzi hatálya alá nem tartozó, egyéb vasutak ilyen irányú szabályozásának hiányára is szeretnék rámutatni. Célom a szabályozatlanságból eredő károk bemutatása és a megoldási javaslat (pl. új utasítás egyes elemeinek) kidolgozása.


Tehát, például Shevtsovval ellentétben, én meg kívánom mutatni, hogy a kis sugarú ívekben a kívánatossal szemben ténylegesen mennyi az adott paraméterek mellett a szükséges és a kialakulni képes futókörátmérő-különbség eltérése, és bár triviális, az abból adódó, a két kerék által megtett útkülönbség nagyságát megmutatva világítom meg a probléma jelentőségét. Ezzel az a célom, hogy alátámasszam egy általam szükségesnek vélt, új tervezési és futástechnikai előírás fontosságát, gyakorlati hasznát.
A 3. táblázatban jól látszik, hogy egy szabványos hazai villamoskerék esetében valóban 100 m-es ívsugárnál van az a „bűvös határ”, az előjelváltás, ahol kimerül a járműkerék gépészeti paramétereiben rejlő lehetőség. A piros számok már a meg nem felelő tartományt mutatják, azt, hogy mely ívekben milyen mértékű hiány jelentkezik a futókörsugár-különbségben, és ezzel párhuzamosan milyen destruktív folyamat mehet végbe a sín és a kerék érintkezési felületén az útkülönbségből adódóan.
Tehát a jelenlegi szabályozók alapján épített vasúti pályában létrejövő geometriákkal nem lehetséges a szükséges és elégséges futókörsugár-különbség kialakulása.

5. Az elemzőmunka folytatása

A fent vázolt műszaki, szabályozási anomália fennállását szeretném bizonyítani. Az ennek eredményeként előálló új pálya­tervezési paramétereket elsősorban a városi vasutak műszaki szabályozásába javaslom majd beépíteni. Ez egyidejűleg a folyópálya mellett a kitérők, átszelések tervezésében (nyomtáv, nyomvályú, síndőlés stb.) és a járműkerekek kialakításának alapkérdései terén is új kapukat nyit meg.
Különösen érdekes lehet a kutatás az ÁME előírásaiban a bizonytalanság csökkentésének lehetőségét illetően. Új eredmény lehet a síndőlés, kerékvezetés jelenlegitől eltérő szabályozásrendszerének kidolgozása, javaslattétel az új paraméterek szabályozásba való beemelésére, különös tekintettel a kis sugarú ívekre, a kisebb, 60 km/h alatti sebességgel járt vasútvonalakra, pályaszakaszokra. Sejtésem szerint azonban a nagyobb sebességű vasutak szabályozására is hatással lehetnek az eredmények.
Véleményem szerint kimutatható, melyek a jelenlegi paraméterekkel kialakuló futástechnikai viszonyok, melyek lennének a műszakilag indokoltak, és mi az, ami pénzügyi-gazdaságossági szempontokból is elfogadható.
A további munka eredménye alapul szolgálhat egy új tervezési paraméter, bizonyos esetekben az egyenértékű kúposságnál „beszédesebb”, a „maximális futókörsugár-eltérés”, „-hiány” vagy „-index” bevezetésére.
Ennek tudatában az üzemeltető a jövőre előrevetített becsléssel rendelkezhet az íves vágány élettartamáról, fenntartási költségeiről, a betervezett, megvalósult pályaelem geometriájának ideális, kielégítő vagy „megtűrhetetlen” voltáról!
Egy további új fejlesztési célpontként bontakozik ki a városi vasúti járművek kerékprofiljának nem konvencionális alapokon történő optimálása is a fentiek szerinti új pályaparaméterek figyelembevételével.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] Európai Parlament és Tanács 2008/57/EK irányelv. A vasúti rendszer közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról.
  • [2] MSZ EN15302:2008+A1:2010 szabvány (angol nyelvű). Vasúti alkalmazások. Az egyenértékű kúposság meghatározási módszere.
  • [3] Ágh Csaba: Egyenértékű kúposság mérése Magyarországon. Pálya és jármű kapcsolata – futási instabilitás. Sínek Világa, 2012/6, 10–13. o.
  • [4] Sebastian, Stichel: Principles of wheel-rail interaction. WRI Principles course, KTH Royal Institute of Technology. May 7, 2013, pp. 18–28.
  • [5] Budapesti Közlekedési Zrt., Metró P.1. Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások, 2008.
  • [6] Ivan, Yevhenovich Shevtsov (2008): Wheel/Rail Interface Optimisation, PhD Dissertation, Delft University
  • of Technology, The Netherlands.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©