A cikk szerzője:

Sztankó Nikolett hidász szakaszmérnök
MÁV Zrt.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd (1. rész) – A híd múltja

Az 1877-ben forgalomba helyezett Déli összekötő vasúti híd volt hazánk első vasúti Duna-hídja. Azóta már, különböző szerkezeti és történelmi okok miatt, többször is átépítésre szorult. Az 1948 és 1953 óta napjainkban is üzemelő két hídszerkezet az ötödik híd. Az egyre növekvő vasúti forgalomra és az elöregedett műtárgyra tekintettel előtérbe került a jelenlegi híd és a Lágymányosi híd közé egy új vasúti híd létesítése, valamint a jelenlegi két szerkezet átépítése. Az alábbiakban ezeknek a Duna-hidaknak a történetét mutatom be, kitekintéssel a jövőbe.

A közelmúlt és a jelen

A Lágymányosi híd kapcsán vita tárgyát képezte a két híd között szabadon maradt pillér sorsa. Ezt a kérdést oly módon sikerült rendezni, hogy ez a pillér – tartalékként – a vasútvállalat céljait fogja szolgálni. Az ezen a pillérsoron létesítendő harmadik híd feladata, hogy a meglévő ikerhidak egyikének a szerepét átvegye a hidak felújításának idején, ezután az elővárosi forgalom céljait szolgálná. Erre az 1995-ben közölt távlati program szerint 2000-ben került volna sor, ám akkor nem történt meg.
11. kép. Szórványos hídgerenda- csere 2018-banA déli Duna-hídon utoljára teljes híd­gerendacserére 1994-ben a jobb vágányon, míg a bal vágányon 2002-ben került sor. Ekkor a hang- és rezgéscsökkentő 30 mm-es alátétlemezek beépítése miatt a KL csavarokat hosszabbakra cserélték, ami miatt a furatok egy része tönkrement, a hídfákban a furatok kikoptak, emiatt megszűnt a csavarok leszorító hatása. Ez fekszint- és nyomtávproblémákhoz vezetett. Az azóta eltelt időszakban szórványos cseréket és hídfajavításokat végeztek. 2015. május 19-étől a híd bal és jobb vágányán részlegesen 60 km/h lassújelet vezettek be. 2016. március 1-jétől a híd mindkét vágányán teljes hosszban 60 km/h lassújelet kellett bevezetni. 2017-ben a két pályán körülbelül 240 db hídgerendacsere történt, míg idén a jobb vágányon 215 db hídgerendát cseréltek (11. kép). Az idén már a 40 km/h-s lassújelet a gerenda-, 4 db Csilléry- és hosszúsín-cserék után újra 60 km/h sebességre lehetett módosítani. Ez azonban nem változtat azon a tényen, miszerint új hídszerkezetekre van szükség.
A Déli összekötő hídon halad át az ország egyik legforgalmasabb vonalszakasza, a Bp.-Ferencváros–Bp.-Kelenföld vasútvonal. A műtárgyat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013-ban részletesen megvizsgálta. Megállapításaik alapján – a hídszerkezeteken a híd végleges kialakításától függetlenül – azonnal el kellett rendelni a fokozott hídfelügyeletet, a hídvizsgálat gyakoriságának sűrítését, gyakoribb, híddiagnosztikán alapuló felülvizsgálat előírásával. Szükségesnek vélték továbbá a híd átépítéséig folyamatosan végzendő fokozott felügyeleti tevékenységet támogató diagnosztikai, felügyeleti eszközök, valamint a vizsgálatok végzését biztosító telepített, állandó jellegű állványok beszerzését. A monitoringhálózatot a korábbi vizsgálatokban feltárt anyagrepedések, fáradási eredetű meghibásodások, hossztartó-megszakítások, illetve főtartók megfigyelésre, vizsgálatra javasolt felületei, illetve csomópontjai vizsgálatához javasolták kialakítani (12–14. kép).

12., 13., 14. kép. A monitoringrendszer telepítési helyeiA vizsgálat eredményeit a hídvizsgálatok során tapasztaltak is alátámasztották. 2016-ban elkészült a monitoringrendszer terve, amelynek alapján a rendszer kiépült a következő funkciókkal: tengelyterhelés-mérés, hőmérsékletmérés, lehajlásmérés, hossztartó-megszakítások hossz- és függőleges irányú mérése, a híd hossz­irá­nyú elmozdulásának mérése, a hossztartó szerkezeti integritásának vizsgálata és anyagfáradásra jellemző fizikai tulajdonságok mérése. A mérési adatok elérhetőek az interneten.
A fokozott hídfelügyelet során elvégzendő feladatok közül a vasbeton pályalemezes gyalogjárda vizsgálatát, illetve a sérült betonszerkezeti elemek (15. kép) eltávolítását a Ferencvárosi Hidász Szakaszmérnökség 2014-ben saját létszámával elvégezte a parti nyílásokban. A járda burkolata kizárólag gyalogos forgalmat bír el, nagyobb terhet nem viselhet. Ugyancsak 2014-ben, saját létszámmal történt a főtartó támaszkörnyezet lokális korróziós károsodásainak a szerkezet újbóli mázolással történő megszüntetése.

15. kép. Sérült járdaelem a budai parti közút felett

16. kép. Erősen korrodált hídszerkezet

A jövő

Mivel a jelenleg közös pilléren lévő két (közel 70 éves) felszerkezet mára szinte teljesen elöregedett, több helyen is romlásnak indult (16. kép), és gazdaságosan már nem javítható, ezért 2017-ben újra előtérbe került az új szerkezetek építésének tervezése. Az átépítés azonban csak úgy oldható meg, ha az 1995-ben felmerült teljesen új, harmadik hidat megépítik a közúti és a vasúti hidak közé. A tervek szerint a partokon lévő pillérekre támaszkodó teljesen új felszerkezet forgalomba adása után kerül sor a meglévő két felszerkezet átépítésére. A tervezett ütemezés biztosítja a kétvágányú kapacitás folyamatos fenntartását az egyre növekvő vasúti forgalom számára.
A kivitelezés eredményeként a három hídfelszerkezetű kialakítás hozzájárul az elővárosi és távolsági kötöttpályás kapcsolatok fejlesztéséhez. A hídon átvezetett mindhárom vágánynak azonosak lesznek a teljesítményparaméterei: 120 km/h engedélyezett sebességet és 225 kN engedélyezett tengelyterhelést kell kialakítani.
Összefoglalás
A történeti áttekintés alapján beláthatjuk, hogy Buda, Óbuda és Pest egyesülése óta a Déli összekötő Duna-híd idővel egyre
fontosabb szerepet játszott az ország vasútforgalmának a lebonyolításában. Ez napjainkban sincs másképp, sőt, mivel itt bonyolódik le az ország teljes kelet–nyugati irányú fővonali tranzitforgalma, ezért a Déli összekötő vasúti Duna-híd a hálózat egyik legkritikusabb infrastruktúra-eleme. Az új híd elkészülte és a jelenlegi két szerkezet átalakítása a forgalom akadálytalan és eredményesebb lebonyolításán kívül hozzájárul a társadalmi hatások eredményességéhez. Ugyanis a forgalom vasúton tartása csökkenti a környezeti károkat, és ezáltal pozitív hatással van az életminőségre is.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123

Irodalomjegyzék

  • [1] Dr. Horváth Ferenc, Kiss Józsefné, Koronkai József, Kovács Péterné, Lada Ildikó, Legeza István, Muhari Zoltán, Szaip Lászlóné, Vörös József, Zsigmond László: Vasúti hidak a Budapesti Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2006.
  • [2] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A déli összekötő vasúti Duna-híd története. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1990. október.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©