A cikk szerzője:

Tarján Ferenc műszaki ellenőr
mérnök szervezet

Az algyői vasúti Tisza-híd – A kezdetektől a TramTrain beruházásig

Az algyői vasúti Tisza-híd 150 éves történetében jelentős változásnak lehettünk tanúi az elmúlt években. A híd átépítését a Szeged–Hódmezővásárhely közötti TramTrain rendszerű vasúti/villamos közlekedés kiépítése tette szükségessé. Az eddig még hazánkban nem alkalmazott megoldás körültekintő, alapos előkészítést és kivitelezést tett szükségessé. Cikkünk a híd történetének bemutatása után az átépítés műszaki részleteit ismerteti. Az átépítést követő próbaterhelésről a későbbiekben tervezzük cikk közzétételét.

Új Edilon ágyazású VM-54. rendszerű síndilatációs szerkezetek beépítése

A hídon egységessé váló Edilon rendszerű felépítmény teljes homogenizálása érdekében a korábban elbontott Csilléry-típusú síndilatációs szerkezetek kiváltása is megtörtént. A hídon a Vamav Kft. által kifejlesztett VM-rendszerű rugalmas beágyazású dilatációs szerkezetek épültek be. A dilatációs készülékek típustervei csak 60-as rendszerű sínekhez álltak rendelkezésre, ezért az algyői Tisza-hídhoz a Vamav Kft.-nek el kellett készítenie az 54. rendszerű dilatációs szerkezet gyártmányterveit. A hídon összesen négy pár dilatációs szerkezetet helyeztek el: A kezdőponti ártéri szerkezet elején (a hídfőnél) és végén (mederhíd csatlakozásánál), illetve a végponti ártéri szerkezet elején (szintén a mederhíd csatlakozásánál) és végén (a hídfőnél) egy-egy pár dilatációs szerkezet biztosítja a vasúti pálya megszakítását.

Az ártéri szerkezetek bal oldali, hiányzó gyalogjárdakonzolok gyártása, építése

Az 1976-ban átadott ártéri hídszerkezetek esetében gyalogjárókonzolokat csak a felszerkezet jobb, befolyási oldalán szereltek fel. A hídfenntartási tevékenység elősegítése érdekében a folyó munkák során – a mederhídhoz hasonlóan – az ártéri szerkezetek bal oldalára (kifolyási oldal) is acél gyalogjárdakonzol került, folyamatos átjárást biztosítva az üzemi fenntartási tevékenységet végző dolgozóknak. Az új acél gyalogjárók, a jobb oldali szerkezethez hasonlóan, 1,26 méter szélesek. A 6 mm vastag lencsemintás járólemezek alatt a külső oldali hossztartóközben acél kábelcsatorna is elhelyezésre kerül.

 6. ábra. Gyalogjárókonzol szerelése

A gyalogjárókonzol elemei, hasonlóan az Edilon vályúkhoz, telephelyi előregyártással készültek, helyszínen csak a szerelési, elhelyezési munkákat végezték. A 6. ábrán a kezdőpont felőli ártéri szerkezeten a bal oldali új gyalogjárókonzol szerelését láthatjuk.
 
Vizsgálókocsik javítása

Az acélszerkezeti munkák egy kisebb részét képezte a mederhídon és a két ártéri szerkezeten lévő három vizsgálókocsi hajtásláncának javítása, és a kocsik üzembiztos használhatósága érdekében történő átalakítása, kiegészítése.

Korrózióvédelmi munkák

A Tisza-hídon elvégzett korrózió­védelmi beavatkozások

A Tisza-hídon elvégzett korrózióvédelmi beavatkozások három fő csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba tartoztak az ártéri hídszerkezetek vasúti felépítményének átalakítása során történt beavatkozások következtében az ortotróp pályalemezek felső felületén lévő korrózióvédelmi bevonatok megújítása. A nagy felületen végzendő lokális javítások helyett célszerű megoldásként jelentkezett a teljes pályalemez bevonatrendszerének homogenizálása. Ez magában foglalta a meglévő felületek homokszórásos tisztítását PSa3 tisztasági fokozatra a régi bevonatrendszer fémszórt cinkrétegéig, majd a sérült cinkréteg helyén termikus cinkszórás kialakítását minimum 100 μm vastagságban. Ezt követően a teljes pályalemezre és a sínvályúk külső oldalára a StoPox Tep MultiTop B-5 bevonatrendszer került felhordásra két alapozó-, egy úszó- és egy kopórétegben, összesen 2000 μm névleges vastagságban.
 A másik csoportba ugyancsak a meglévő, illetve a helyszíni munkákkal összefüggésben keletkező bevonati károsodások javítása sorolható. Idetartoztak a mederhíd kereszttartó megerősítéseinél a felfekvési helyek alapozása, az Edilon vályúk elhelyezésével összefüggően az ortotróp pályalemez bevonatrendszerének helyreállítása, a helyszíni szerelés során a hídszerkezeten vagy az újonnan előre gyártott elemek gyári bevonatrendszerén keletkezett sérülések javítása. A korrózióvédelem ezekben az esetekben a SikaCor EG-rendszerrel került kialakításra. A tervezett rétegfelépítést és ezáltal az elvárt rétegvastagságot az alkalmazás helye (például UV-sugárzásnak kitettség) és jellege (például sérülés mértéke) határozta meg.
A korrózióvédelmi munkák harmadik csoportjába az új szerkezeti elemek festékbevonatai tartoztak. Ide a gyalogjárókonzolok, a medernyílás kereszttartóinak erősítőlemezei, illetve a sínvályúk külső felülete és a terelőelemek sorolhatók. Ezen szerkezeti részek a felület-előkészítést követően szintén a SikaCor EG-festékrendszer került felhordásra négy rétegben 320 μm száraz rétegvastagságban, az UV-sugárzás hatásainak ki nem tett, összefekvő felületi részek kivételével, ahol a fedő- és egyes helyeken részben a közbenső réteg is elhagyásra került.

Hídfő-átalakítás

A híd és a hozzá csatlakozó folyópálya ágyazási tényezőjének változásból, illetve a felszerkezet végének terhelésváltozás következtében bekövetkező szögelfordulásából eredő hatások csökkentése érdekében mindkét hídfőben úgynevezett felülbordás kiegyenlítőlemez épült be. A kiegyenlítőlemez beépítése érdekében visszavésésre, majd felületkiegyenlítésre kerültek a hídfők térdfalai. A kiegyenlítőlemezeken már nem hídfákat, hanem Sekisui-aljakat helyeztek el. A kiegyenlítőlemez alatt, illetve a térdfaltól a folyó pálya irányába 15 méterre hátranyúlva lépcsősen változó rétegvastagságban, szendvicsszerkezetű (SZK1, georács/CKt összetételű) átmeneti zóna került beépítésre. Közvetlenül a hídfő környezetében az átmeneti zóna alá a háttöltés anyagának további erősítésére cementes talajinjektálás is készült.
A bordás kiegyenlítőlemez környezetének megfelelő víztelenítése érdekében új keresztszivárgó is épült. A hídfő szegélyeinek és szárnyfalainak homlokfelületén jelentkező sérüléseket, betonkorróziót a Mapei termékcsalád anyagaival javította a kivitelező.
A kifolyási oldalon az új gyalog­jár­da­kon­zolhoz igazodóan a hídfőkben új feljárórámpa épült, a befolyási oldalon pedig a kábelalépítmény átvezetése érdekében a meglévő került átalakításra.

Kőszórás

A meder- és a végponti ártéri hídszerkezet közös, a folyó középvízi medrében álló VI. számú pillérének védelmére a tenderkiírás és a kiviteli terv is kőszórás létesítését irányozta elő. A pillérvédelem elsődlegesen nem statikai szerepet tölt be, hanem a pillér környezetében a folyómeder kóros elfajulását hivatott megakadályozni. Az LMA 40/200 méretű vízépítési kövek elhelyezése a meder kotrását és geotextília terítését követően a folyó felől, hajóról történt.

Egyéb munkák

A fentiekben ismertetett munkákon túl több kisebb feladatot is el kellett végezni a tenderkiírás alapján a vállalkozónak. Ilyenek voltak többek közt az ártéri hídon jelentkezett varratrepedések javítása, a hídfőknél lévő vizsgálólépcsők felújítása, a felső övlemezre feljutást biztosító, igen leromlott állapotú létrák eltávolítása, villámvédelmi földelésének kialakítása a mederhídon és meglévő rendszer felülvizsgálata.
A megerősítési, átalakítási munkák igazolására 2018 őszén statikus, 2019 ta­vaszán – a pályacsatlakozás megfelelő ki­ala­kí­tását követően – gyorspróbával egybe­kötött dinamikus próbaterhelésre is sor került.

A kivitelezésről

A kiviteli munkákat a NIF Zrt. mint megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nyerte el. A kivitelezési munkák a 2018. március 6-án lezárult munkaterület-átadási eljárást követőn kezdődhettek meg. A munka ütemezése szükségessé tette 2018-ban, hogy a kiviteli tervek készítése és a kivitelezési munkák a lehetséges mértékben párhuzamosan folyjanak. A műtárgy kiviteli terveit az Utiber Kft. altervezőjeként a Jaczó Mérnöki Kft. készítette.
A specifikus acélszerkezeti munkákat az Acélhidak Kft. végezte. Az acélszerkezetek előregyártása is az Acélhidak Kft. csepeli gyártóművében történt. A résfalazási munkákat a Swietelsky Magyarország Kft. végezte. A vasbeton munkák – beleértve a IV., VIII. pillér köpenyezését is – a Délács Kft. alvállalkozásában készültek.
A TramTrain projekt mérnöki feladatait az Eco-Tec és a Vasút-Híd-Út (VHU) Kft.-k alkotta konzorcium látja el.
2018 folyamán a műtárgy felújításának jelentős része megvalósult: Így többek közt a mederszerkezet megerősítése, az Edilon felépítmény kialakítása az ártéri szerkezeten, a IV. és VIII. sz. pillér megerősítése, a végponti ártéri szerkezet sarucseréje, a hídfő-megerősítési munkák. 2019-re lényegében az ortotróp pályalemez korrózióvédelmi munkáinak második fázisa, B-5 bevonat kialakítása és a vizsgálókocsi javítása maradt hátra. 2020-ban a VI. pillér körüli kőszórás készült el. Napjainkban lényegében már csak a befejező, utómunkálatok folynak a hídon.
A tender részét képező teljes vasútvonal-korszerűsítés (pálya-, TEB-munkák) elkészültével a vasúti pálya és az annak részét képező Tisza-híd ismételt forgalomba helyezésére is sor kerülhet, várhatóan 2020 decemberében.
A Tisza-hidat is magában foglaló projekt átadásával egy Magyarországon eddig egyedálló kötött  pályás kapcsolat jön létre Szeged és Hódmezővásárhely között, remélhetőleg a jövőbeni utasok megelégedésére.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123

Irodalomjegyzék

  • [1] Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Főszerkesztő: Kiss Józsefné. Vasúti Hidak Alapítvány; 2009.
  • [2] Szeges-Rókus elágazás (bez.). Hódmezővásárhely Népkert (bez.) vonalszakasz nagyvasúti munkáinak projektspecifikus műszaki kötete. NIF Zrt.; 2017.
  • [3] „1672+54 – 1668+12 hm szelvényben lévő algyői Tisza-híd felújítása” megnevezésű kiviteli tervdokumentáció műszaki leírása. Felelős tervező: Jaczó Zoltán. Jaczó Mérnöki Kft.; 2018.
  • [4] Technológiai Utasítás: 1672+54 - 1668+12 hm szelvényben lévő algyői Tisza-híd részleges korrózióvédelmi felújítási munkái. Készítette: Buzás Györgyi. Swietelsky Vasúttechnika Kft.; 2018.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©