A cikk szerzője:

Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti üzemeltetési főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatósága

Az utóbbi évek legnagyobb szervezeti változtatása történt 2013-ban, amikor egységes szakmai irányítás alá vonták össze a forgalom, a pályalétesítmény, a távbeszélő, az erősáram, a biztosítóberendezés szervezeteit, és megalakult a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatósága. A több mint egy éve működő új szervezet a területi igazgatóságokkal szorosan együttműködve, összehangolt csapatmunkával végzi a vasúti pálya üzemeltetésének szerteágazó feladatait. Miként lapunkban már korábban is folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat a szervezeti változásokról, és egy-egy bemutatkozó cikk keretében ismertettük a vasúti pályával kapcsolatban munkálkodó szervezeteket, most – bővítve a kört – arra vállalkoztunk, hogy a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság valamennyi osztályát és szervezeti egységét bemutassuk.

Az új szervezet arányos és racionális egységet teremt a pályavasút üzemeltetésében részt­ vevő szakmák között. A szakmai osztályokon keresztül történik a teljes MÁV vonalhálózat üzemeltetésének elvi irányítása és szakmai felügyelete.
A főigazgatóság szervezeti sémáját az 1. ábrán mutatjuk be, ahol látható, hogy az új szervezet a korábbihoz képest egyszerűsödött. Az osztályok működését és a területi igazgatóságokkal történő kapcsolattartást egy közös szervezeti egység, a Működéstámogatás segíti. Az egyes szakterületek fontos háttérintézményeként továbbra is megmaradt a szintén hálózati szintű kompetenciákkal rendelkező Üzemirányító, a Pályalétesítményi és a TEB Központ. A Közfoglalkoztatási Iroda országosan koordinálja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységet, biztosítja a MÁV területi igazgatóságai és az állami szervezetek közötti kapcsolattartást.

1. ábra. A főigazgatóság szervezeti ábrája
Az operatív irányítás a területi igazgatóságok megerősítésével, a végrehajtó szervezetek munkája révén helyben történik.
Az új szervezet kialakításánál fő szempont volt az irányítási szintek számának csökkentése, a szakterületek közötti együttműködés javítása és a párhuzamosan folyó tevékenységek összevonása. Mindezen szempontok a pályavasúti szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítását szolgálták. Csökkent a felsővezetői létszám, gyorsabbá és összehangoltabbá vált a döntési szintek közötti információáramlás. Valamennyi szervezeti egység legfőbb feladata a megrendelői igények kielégítése, a pályaműködtetői szerződés elvárásainak teljesítése. A szakmai osztályok továbbra is fontos szerepet töltenek be a szabályozási rendszer aktualizálásában, fejlesztésében, valamint a területükön alkalmazott technológiák korszerűsítésében.
Minden új vállalkozás, szervezeti átalakítás legnehezebb, de egyben legfontosabb feladata a vezetők kiválasztása. Csak elkötelezett, az új célokkal azonosulni tudó, hiteles és ambiciózus vezetők tudják sikerre vinni egy vállalat működését. Ez nemegyszer konfliktusokkal, vélt vagy valós sérelmekkel jár. Remélem, hogy a megfelelő személyek kiválasztásával az új szervezeti egység munkájának beindításával és több mint egyéves működésével egy ütőképes csapat működését mutathatjuk be, amely a fő feladatokra koncentrálva a megújuló infrastruktúra gazdaságos működtetésével segíti a MÁV teljes szervezetének megújulását és általános megítélését.
E rövid bevezető után a szervezeti egységek vezetői mutatják be az általuk irányított egységet, osztják meg gondolataikat munkájuk nehézségeiről, és természetesen a sikerekről is beszámolnak.

Kemény Ágnes
Pályalétesítményi Osztály

Az új Pályalétesítményi Osztály megalakulása

Osztályunk a szervezetátalakítási folyamat során 2013. június 1-jén, a Pályalétesítményi Osztály és a Pályalétesítményi Technológiai Osztály összevonásával jött létre, létszáma jelenleg 13 fő. A két osztály egy szervezetbe integrálásával az addig markánsan elkülönülő szabályozási és irányítási feladatok összehangolása vált szükségessé, ami az osztály működésének fontos alapja lett. Feladataink sokrétűsége következtében az osztály minden munkatársa szinte más-más szakterületnek a felelőse. A feladatainkból adódó sokszínűséget jól mutatja a 2. ábra.

 

Az osztály fő feladatai

A Pályalétesítményi Osztály főbb feladata a szakmai elvi szabályozás és az irányítási környezet kialakítása, mely elsősorban a pálya üzemeltetésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységeket érinti. Fontosnak tartjuk az előírásaink, utasításaink átdolgozását és korszerűsítését, jelenleg is több bizottsági munkát irányítunk, illetve közreműködünk az új korszerű technológiák alkalmazását is lehetővé tevő utasítások kialakításában, melyek a pályafenntartási szakterület valamennyi részét érintik a felépítményi szerkezetek, hézagnélküli vágányok, az alépítmény tárgykörébe tartozó szerkezeti elemeken át a téli forgalom hálózati szintű szabályozásáig. A szabályozás végső kialakításánál lehetőségünk van közreműködőként részt venni a kutatás-fejlesztési tevékenységekben, figyelembe venni azok eredményeit, majd hasznosításukkal olyan műszaki szabályozás készítésére van lehetőségünk, melyek révén növelni lehet a vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáinak hatékonyságát.
A pálya üzemeltetési és felügyeleti tevékenységének szabályozása mellett fontos a pályafenntartási szakterület pályafelügyeleti tevékenységének ellenőrzése is. Az ellenőrzések során tapasztaltak segítséget nyújtanak nemcsak a szabályozási folyamat felülvizsgálatában, annak korszerűsítésében, hanem a pontatlanságok megszüntetésében, a hiányosságok elkerülésében is. Tapasztalatainkkal segítjük és közreműködünk a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szakmai ellenőrzési rendszerének kialakításában. Feladataink közé tartozik még a beruházási munkáknál az üzemeltetői állásfoglalások, terv­véleményezések kiadása.

3. ábra. Vágánygeometriai kiértékelés
A korszerű pályadiagnosztikai tevékenység a pályafelügyeleti tevékenység alapjául szolgál, és az állapotfüggő karbantartás eredményességét nagymértékben elősegíti (3. ábra). A pályadiagnosztika elvi szabályozása az osztály feladata, a vágánygeometriai mérettűrés rendszerünk az Európai Unió egységes elvárásainak megfelelően a D.54. Utasítás új, 51. fejezetének kidolgozásával elkészült, és kollégáink e témában oktatásban is részt vettek. A Mérethatár Bizottság munkája ezzel nem ért véget, hiszen hátravan még a széles, majd a keskeny nyomtávolságú vágányok új mérethatárainak kidolgozása. Jelenleg a TrackScan vágánymérő készülék irodai kiértékelő programjának módosítására az új előírásoknak való megfelelés érdekében egy specifikáció előkészítése van folyamatban. Aktuális feladatunk a karbantartási stratégia részét képező állapotfüggő karbantartási szabályozási rendszer kidolgozása.

4. ábra. A sínfej-hajszálrepedés kialakulása

5. ábra. Új kitérőszerkezet6. ábra. Új technológiák és szerkezetek (sínkenés, ágyazatragasztás)
A pályadiagnosztika mellett az osztály feladata a síndiagnosztikai tevékenység összehangolása, szabályozása, bizottsági munka keretében folyik a D.10. Utasítás kidolgozása. A gördülő érintkezési fáradási (RCF) sínfej-hajszálrepedések (Head Checking, HD) diagnosztizálására (4. ábra) és a feltárt hibák kezelésének szabályozására kiadott ideiglenes utasítás aktualizálása fontos feladatunk, melyet a HC hibák kialakulásának okait, illetve megelőzésüket jelenleg is kutató K+F tevékenység eredményeinek függvényében és felhasználásával kell elvégeznünk.
Osztályunk kiemelt feladatai között szerepel a felépítményi szerkezetek hézagnélküli pályák fejlesztési tevékenységével, új szerkezetek (5. ábra), egyedi felépítményi anyagok, új technológiák (6. ábra) bevezetésével kapcsolatos feladatok véleményezése, engedélyezése, majd az új szerkezetek kísérleti beépítését és meg­figyelését követő rendszerbeállításuk vagy elutasításuk. Az elmúlt egy évben közel 30 db új, illetve egyedi szerkezet alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg.

Egyéb feladatok

A Pályalétesítményi Osztály feladatkörébe tartozik továbbra is a pályaállapot és a szerkezet szempontjából engedélyezhető műszaki paraméterek meghatározása, valamint a menetrendi alapadatok biztosítása, a sebességkorlátozások figyelemmel kísérése, menetrendre gyakorolt hatásuk elemzése (7. ábra).

7. ábra. Engedélyezett sebesség ellemzése mérővonati adatok alapján

A menetrendi szűk keresztmetszetek feltárása a pályadiagnosztikai tevékenységgel párhuzamosan történik, majd azok megszüntetésére javaslatot teszünk a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóságnak, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legoptimálisabban lehessen felhasználni a menetrendszerűség biztosítása érdekében. Osztályunkon történik a pályaparaméterekhez igazodóan a közlekedtethető járműtípusok kiválasztása, illetve az új járműtípusok méretei és a túlsúlyos, rakszelvényen túlnyúló egyedi rakományok pályaparaméter szerinti közlekedtetésének meghatározása.
Szervezeti egységünk a műszaki szakértelem biztosítása érdekében részt vesz a közbeszerzési eljárásokban, a beszerzésekhez műszaki alapadatokat, műszaki követelményeket határoz meg. Jelentős számban készítünk elő hálózati szintű szerződéseket a zöldterület karbantartásától a sínhegesztésen át a kitérők hó- és jégmentesítésének végzésére.

Kapcsolatok a társosztályokkal

A főosztályok megszüntetésével a Pályalétesítményi Osztály, a Híd és Alépítményi Osztály, valamint a Pályalétesítményi Központ tevékenységei és feladatai élesen nem választhatók el egymástól, kapcsolatuk szoros együttműködésen alapul. A Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság érvényes szervezeti ábrája jól mutatja az osztályok és a szakmai központok viszonyát, illetve a területi igazgatóságok elhelyezkedését a rendszerben.
A pályafenntartási szakterület jellege miatt a Pályalétesítményi Osztály szoros kapcsolatban áll a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság valamennyi osztályával, hiszen mindegyik szervezeti egység tevékenysége szorosan hozzátartozik a teljes pályaműködtetési szolgáltatási folyamat gördülékeny végrehajtásához. Főigazgatóságunkon kívül a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósággal, továbbá az Ügyfélkapcsolat és Értékesítési Szervezettel szorosabb a kapcsolatunk, de a MÁV-csoport valamennyi szervezetével, ha nem is napi szinten, de osztályunk kapcsolatban áll.
A fentiekben röviden, ugyanakkor lényegre törően igyekeztem bemutatni a Pályalétesítményi Osztály egymásra épülő, sokszínű és összetett feladatait.

A cikk folytatódik, lapozás:123456789Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©