A cikk szerzője:

Dr. habil. Gálos Miklós nyugalmazott egyetemi tanár
BME

Orosz Ákos MSc hallgató
BME

Dr. Rádics János Péter adjunktus
BME

Dr. Tamás Kornél adjunktus
BME

Diszkrét elemes számítógépes módszer a vasúti zúzottkő ágyazat viselkedésének modellezésére

A vasúti pálya zúzottkő ágyazata az igénybevételek hatására folyamatosan változik. A szemcsék aprózódása miatt az ágyazat szemszerkezete módosul, ami a szemcsék közötti kiékelődést rontja, és így a teherviselő képességet csökkenti. Az ágyazat viselkedésének mo­dellezésére a szakirodalomban számos módszer található, de az aprózódás figyelembe­vétele jelenleg nem kielégítő. A halmaz egészének viselkedését nagyban befolyásolja az egyes szemcsék viselkedése. A diszkrét elemek módszerének (DEM) segítségével a szemalak figyelembevétele lehetségessé válik. Voronoi-módszerrel létrehozott törhető poliéderelemekből álló halmazok segítségével felépített modell biztosítja a zúzottkő ágyazat szimulálását. A modell fizikai paramétereinek meghatározásához, az anyagparaméterek kalibrációjához Hummel-berendezésben végzett statikus nyomóvizsgálatok készültek.

5. Zömök kövek terhelésének eredménye

A terhelés hatását először egy kővel vizsgáltuk. A mérési eredmények a szemmegoszlás alakulására vonatkoznak, azonban a folyamatról a legtöbb információt maga a záró elemre ható erő vizsgálata adja (10. ábra).

10. ábra. A terhelésa folyamata egy kővel (Fy: nyomóerő [N], y: fedél függőleges elmozdulása lefele [m])

A folyamatban a következő szakaszok figyelhetők meg:

 1. A terhelés kezdete: ekkor a záró elem még nem éri el a követ, így a rá ható reak­cióerők értéke nulla.
 2. A záró elem eléri a követ: ahogy az érintkezés bekövetkezik, a reakcióerő értéke elkezd növekedni. Ez a kő töréséig folytatódik.
 3. A kő törése: amikor a kőre ható eredő feszültség eléri a kő szilárdságát, a kő – az ismertetett módon – 4 részre törik. A törést követően a záró elemre ható reakcióerő lecsökken.
 4. Kövek mozgása, csúszása: a 2. és 5. pont közti, első törés utáni szakasz három részre osztható. Az első részben a záró elem még nem éri el a köveket, így a reakcióerő értéke nulla. A kövek elérése után azok akadozó, csúszás jellegű mozgást mutatnak. A kövek helyzetének kialakulása után a reakcióerő (Fy) ismét monoton nőni kezd, egészen az újabb törésig.
 5. Újabb törés: az erő ismét visszaesik. Mivel itt már folyamatos az érintkezés a kövek és a fedél között, értéke eléri a nullát.
 6. A maximális erő elérése és leterhelés: ahogy a reakcióerő értéke eléri a felső határt (itt kb. 1,5 MN), a fedél mozgásának iránya megváltozik, és bekövetkezik leterhelés.

 Az egy kő terhelése során kapott eredmények a várakozásoknak megfeleltek, így következett a terhelés valós elemszámmal (11. ábra). Ennek terhelési diagramja a 12. ábrán látható.

11. ábra. Szemcsehalmaz állapota a terhelés kezdetekor (balra) és a maximális erő elérésekor (jobbra)12. ábra. Nyomóerő (Fy [N]) alakulása a fedél elmozdulásának (y [m]) függvényében
A vizsgált diszkrét elemes anyagmodellben a poliéderelemek alakja kellő pontossággal közelíti a valós kövek alakját, a mechanikai modell a valódi hatásokkal és anyagparaméterekkel rokon tulajdonságokat mutat, a törési mechanizmus működik. A diszkrét elemes módszer és az anyagmodell alkalmas a kövek viselkedésének szimulálására.
A kialakított geometriában és beállí­tásokkal az ülepítés a kellő időn belül lejátszódik, a terhelés során a folyamat stabil. A záró elemre ható reakcióerő jellege a várakozásoknak megfelelően alakul. Töréskor időnként fellépnek pillanatnyi nagy erők (a 12. ábrán ez leterheléskor következett be), de ezek csak rövid időintervallumban állnak fenn, és a terhelés jellegét nem befolyásolják. A továbbiakban azonban kialakulásuk okát részletesen megvizsgáljuk.
A Hummel-berendezésben zajló vizsgálat modellje összevethető a mérési eredményekkel, így elvégezhető a diszkrét elemes anyagmodell paramétereinek kalibrálása.

6. Összefoglalás

A vasúti pályában a vasbeton keresztaljak alatti ágyazati kőgerenda viselkedésének modellezésére használhatjuk a diszkrét elemes számítógépes módszert. Halmazok viselkedésének modellezésére számos eljárás található a szakirodalomban, ám ezeknél az aprózódás figyelembevétele nem biztosított. A halmaz egészének vizsgálatát nagyban befolyásolja az egyes szemcsék viselkedése. A szemalak figyelembevételét és így a modell fizikai paramétereinek meghatározását a Voronoi-módszerrel lét­rehozott törhető poliéderelemekből álló halmazok segítségével végeztük el. Az anyagmodell statikus paramétereinek kalibrálásához Hummel-berendezésben végzett mérési adatok állnak rendelkezésre.
Létrehoztuk a vizsgálat modelljét, mellyel terhelési próbát végeztünk. Az eredmények jellege a vártnak megfelelő, így lehetséges a diszkrét elemes anyagmodell paramétereinek beállítása, majd azt felhasználva a vasúti ágyazati kőgerenda viselkedésének modellezése.
A diszkrét elemes módszer, és az általunk alkalmazott poliéder anyagmodell a vasúti ágyazati kőgerenda viselkedésének modellezésén túl számos lehetőséget rejt. Alkalmazásával módunk nyílik a bányászati, anyagmozgatási folyamatok szimulálására is. Az eljárás részletes információt szolgáltathat továbbá a kőhalmazokat kezelő gépészeti berendezések szerkezeteire gyakorolt hatásokról is.

7. Köszönetnyilvánítás

Az ágyazati kőanyagok modellezési lehetőségének vizsgálatát a MÁV Zrt. K+F Kutatásfejlesztési Innovációs Programja tette lehetővé, nevezetesen az „A vasúti zúzottkő ágyazati kőgerenda vizsgálata dinamikus és egyéb igénybevételek hatására” című (36895/2015/MÁV) K+F kutatás. A szerzők köszönettel tartoznak Emszt Gyula ny. tanszéki mérnök és Pálinkás Bálint laboráns (BME Geotechnika és Mérnökgeológia, korábban Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék munkatársai) segítőkész, önzetlen munkájáért.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

 • [1] Bagi Katalin: A diszkrét elemek módszere. BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, 2007.
 • [2] MSZ 18287-3:1983: Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Hummel-vizsgálat.
 • [3] V. Šmilauer et al.: Yade Documenta­tion 2nd ed. The Yade Project (2015) DOI 10.5281/zenodo.34073 (http://yade-dem.org/doc/).
 • [4] J. Eliáš: Simulation of railway ballast using crushable polyhedral particles. Powder Technology, (2014) 264, 458–465.
 • [5] D. Asahina, J. E. Bolander: Voronoi-based discretizations for fracture analysis of particulate materials. Powder Technology, (2011) 213, 92–99.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©