A cikk szerzője:

Dr. Döbrentei Margit közigazg. főtanácsadó, jogi szakmai tanácsadó
Bács-Kiskun Megyei KH

Érsek László Tibor okl. közlekedésmérnök, szakmai főtanácsadó, ny. főosztályvezető

Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (6. rész) – A jogi szabályozás felülvizsgálata, módosítási javaslatok

A közúti és vasúti hálózaton kiemelkedő jelentőségűek azok a helyek, ahol a közút és a vasút szintben keresztezi egymást. A szakemberek, a tudományos kutatók és a közlekedési civil szervezetek is folyamatosan elemzik, értékelik az itt történt baleseteket, megvizsgálva, hogy forgalombiztonsági, forgalomszabályozási és műszaki szempontból milyen újabb, korszerűbb, hatékonyabb szabályozási és technikai eszközökkel lehetne ezeket megelőzni, számukat minimalizálni. A sorozat e részében a jogi szabályozás felülvizsgálatának eredményét ismertetjük, és javaslatot teszünk a módosításra.Gyalogosok átvezetése a vasúti pályán

A hatályos szabályozás is használja a vasúti gyalogos-átkelőhely fogalmát, azonban nem következetesen. A módosítás a gyalogos forgalom vasúti pályán történő átvezetésére vonatkozó valamennyi szabályozási helynél a vasúti gyalogos-átkelőhely fogalmat vezeti be.
A hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben (amikor egyébként az elhelyezésnek helyszíni akadálya nincs) a vasúti gyalogos-átkelőhely terelőkorlát, illetőleg biztosítás nélkül is létesülhessen. E lehetőség megszüntetésének, a gyalogos forgalom biztonságának növelése érdekében a módosítási javaslat főszabályként kimondja, hogy a vasúti gyalogos-átkelőhelyet terelőkorláttal kell ellátni – ezzel megteremtve az összhangot az OVSZ (Országos Vasúti Szabályzat) előírásaival –, és csak nagyon szűk körű és indokolt esetben engedi meg a kivételt (vasúti megállóhely vagy helyi vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya esetén, ha a helyi adottságok a terelőkorlát elhelyezését nem teszik lehetővé).
Vasúti gyalogos-átkelőhelyek esetében a hatályos szabályozás csak lehetőségként írja elő a gyalogosok részére szolgáló fénysorompónak a vasúti pálya túlsó oldalán (ún. áthívó jelzőként) történő elhelyezését. A módosítás szerint új fénysorompót mindig a vasúti gyalogos-átkelőhely után kell elhelyezni. Ez alapvetően közlekedésbiztonsági célt szolgál azzal, hogy biztosítja a gyalogos részére az átkelés teljes ideje alatt a fénysorompó jelzésének folyamatos láthatóságát.
Költségtakarékossági megfontolásból meglévő vasúti gyalogos-átkelőhelyeknél a hiányzó áthívó jelzőket a vasútvonal vagy a biztosítóberendezés korszerűsítésekor kell elhelyezni.
Azokban az esetekben azonban, amikor a vasúti gyalogos-átkelőhely háromnál több vágányt keresztez, a fénysorompót – jelzésének korlátozott látási viszonyok között is jó láthatósága érdekében – az átkelőhely előtt is el kell helyezni.

Vasúti átjárók előtti közúti sebességkorlátozás

A forgalomszabályozási előírások rendszerezése, összegzése során a tervezői, üzemeltetői és jogalkalmazói tapasztalatok a sebességkorlátozási előírások korszerűsítését is megkívánják. A módosítások az átjárókban alkalmazott közúti sebességszabályozás, valamint a jelzésrendszer egységesítése tekintetében hatékonyabb szabályozási megoldást tartalmaznak, és a vasúti átjárók közlekedésbiztonságának javítását is szolgálják.
A módosítás megtartja a hatályos szabályozásban megjelölt átjárók körét. Ugyanakkor nem teszi kötelezővé a közúti sebességkorlátozás automatikus elrendelését a lakott területen kívüli szilárd burkolatú úton lévő, csak fénysorompóval biztosított vasúti átjárók előtt. 
Azt az elvet követi, hogy vasúti átjáróban sebességkorlátozást csak a szükséges helyeken, egyedi vizsgálat alapján, a helyszíni adottságok, az átjáró, a vasúti pálya észlelhetősége, kialakítása, illetve egyéb közlekedésbiztonsági okból rendeljenek el.

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásainak módosítási javaslatai

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásait a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet írja elő. A javasolt módosítás a jogalkalmazás hatékonyabbá tétele, megkönnyítése, és ezáltal a jogkövető magatartás elősegítése érdekében a vasúti átjárókkal, kerékpáros vasúti átjárókkal és vasúti gyalogos-átkelőhelyekkel kapcsolatos forgalomszabályozási előírásokat egy jogszabályban, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben rendszerezi. A jogszabályok közötti koherencia megteremtése érdekében a kap­csolódó jogszabályok ennek megfelelő módosítását is el kell végezni, és az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletet az új szabályozással összhangba kell hozni.
Mivel a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet tárgyi hatálya kiterjed a kerékpáros vasúti átjárókra és a vasúti gyalogos-átkelőhelyekre is, ezért a kapcsolódó jogszabályok, így a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet ennek megfelelő módosítását is el kell végezni.
A jelenleg hatályos, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló miniszteri rendelet a személyi hatályát kizárólag az utak kezelőire, illetve tulajdonosaira terjeszti ki, viszont szükséges a személyi és tárgyi hatály összhangba hozatala, ezért indokolt a személyi hatálynál a vasúti pályahálózat működtetőit is megjelölni.

Módosítási javaslat a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

Az előző pontban említett módosítási javaslatok, azok indokoltsága azonos módon érintik a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletet is. Ezért e rendelet esetében is szükségessé vált az összhang megteremtése a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben szereplő, illetve oda átemelt új szabályozásokkal (tárgyi és személyi hatály pontosítása, törölt szabályozások megjelölése).

Javaslatok a KRESZ módosítására

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet közismert nevén a (KRESZ) is módosításra szorul. A balesetek, valamint a közlekedési szokások figyelemmel kísérése és elemzése rávilágított arra, hogy szükséges a vasúti átjárókra vonatkozó jelzések jelentésének és a vasúti átjárók térségében érvényes sebességkorlátozás hatályának pontosítása. A módosítás – az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításával összhang­ban – lehetővé teszi a vasúti átjárók előtti sebességkorlátozás távolságának csökkentését, továbbá pontosítja a vasúti átjárókra vonatkozó veszélyt jelző táblák jelentését, illetve megállási kötelezettség esetén a megállás helyét.

A vasúti átjárók előtti sebesség­korlátozás hosszának csökkentése

A jelenlegi szabályozás a vasúti átjáróra figyelmeztető veszélyt jelző táblához rendeli a sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezését, amelynek hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart. A módosítás – az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításával összhangban – az egysávos előjelző táblával együtt elhelyezett sebességkorlátozó jelzőtábla hatályát vasúti átjáró kezdeténél feloldja. A közút kezelője a módosítás hatályba lépése után az egysávos előjelző táblával egy oszlopon is elhelyezheti az átjáróra vonatkozó sebességkorlátozó jelzőtáblát, így a biztonságos megállás szempontjából a legfontosabb szakaszon – a hatályos szabályozáshoz képest harmadakkora távolságon – lesz érvényes a sebességkorlátozás a vasúti átjárók előtt.

A vasúti átjáróra figyelmeztető veszélyt jelző tábla hatályának kiterjesztése

A közúttal párhuzamosan haladó vasút­vonal esetén gyakran előfordul, hogy a közútból a vasútvonal felé kiágazó utak vasúti átjárón haladnak át. A hatályos szabályozás ilyen esetekben csak a KRESZ 139. ábrája szerinti útirány-előjelző tábla alkalmazását engedélyezi, ami egyedi tervezésű, nagyméretű jelzőtábla jelentős költséggel és a rálátást is akadályozó mérettel. A módosítás – a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításával összhangban – lehetővé teszi, hogy a közúton haladó, arról jobbra vagy balra kanyarodó jármű vezetője számára veszélyt jelző tábla alkalmazásával és irányt mutató kiegészítő nyíllal is előjelezhető legyen az ott levő vasúti átjáró.

A vasúti átjáró előtti megállási kötelezettség pontosítása

A jelenlegi szabályozás, a KRESZ 39. § (3) bekezdése részletezi, hogy a KRESZ 98., 99., 99/a vagy 99/b ábra (vasúti át­járó kezdete táblák) szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt mely esetekben kell megállni. A módosítás pontosítja a jelenlegi rendelkezést azzal, hogy az a–h) pontok bármelyikének teljesülése esetén nem a vasúti átjáró kezdetét jelző táblánál, hanem e tábla előtt kell megállni.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©