A cikk szerzője:

Horváth Róbert ügyvezető
H-Planer Mérnökiroda Kft.

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

A vasúti sín-kerék kapcsolatban kialakuló sínfeszültségek vizsgálata

A sín-kerék érintkezési hely a gördülőállomány (gépészet) és a felépítmény (építőmérnök) szakterületek fontos találkozási területe. A vasútépítéssel, -üzemeltetéssel és -karbantartással foglalkozó szakemberek gyakran találkoznak különféle sínhibákkal. Ha erőtani számításokkal nem is foglalkoznak, ismerik a sín-kerék kapcsolatban kialakuló Hertz-féle érintkezési feszültség fogalmát. Cikkünkben példákkal alátámasztva bemutatjuk az érintkezési és a sínfejben ébredő nyírófeszültség jelenlegi számítási gyakorlatának hátterét és annak kritikáját, majd ezt követően tárgyaljuk a számítás pontos módját és alkalmazási lehetőségét. Végül kijelöljük a mérnöki gyakorlat számára fontos további kutatási irányokat.

Az Esveld által közölt értékeket a 3. táblázat foglalja össze, míg az általunk bemutatott módszer alapján számított értékeket a 4. táblázat.
Az elvégzett vizsgálatok és azok eredményei alapján belátható, hogy a bemutatott módszer kellően pontos és a számított érintkezésifeszültség-értékek jól közelítik a szakirodalmi értéket. Ha megvizsgáljuk a közelítő összefüggéssel számítható értékeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy az első három sor esetén ennek értéke 496 N/mm2 lenne, míg a negyedik sor esetén 869 N/mm2. Ezek a közelítő értékek jól szemléltetik, hogy mekkora álbiztonságot képes szolgáltatni a közelítő képlet a valós értékekhez képest.

A kapott eredmények és a 2. táblázatban összefoglalt határértékek összehasonlítása meglepő eredményre vezet. Látható, hogy a vasúti őskeréknek megfelelő kúpos kialakítás (1. eset) esetén a Hertz-feszültség értéke kellően jó minőségű sínacélt kíván meg, szemben a kopási profilnak megfelelő kialakításhoz (2. eset) képest. Ha a nyomtávsarokra kerül a kopási profil érintkezése (3. és 4. eset), akkor látható, hogy a károsodás bekövetkezése biztosnak mondható.Fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a vasúttársaságok különböző stratégiák kidolgozásán fáradoznak a probléma kezelésére. Az egyik ilyen törekvés eredménye a sínacélok szakítószilárdságának emelése. Azonban ez ridegebb sínacélt eredményez, hiszen az ilyen acélok szakadónyúlása csökken. Másik fontos törekvés a karbantartás megfelelő szintű ellátása. A pályaüzemeltetők fontos feladata a sínprofil eredeti alakjának megőrzése, valamint az RCF jellegű hibák kezelése. Az elmúlt évtizedekben számos kutatási projekt foglalkozott a témával, illetve üzemeltetői tapasztalatok alapján alkottak meg szabályozásokat. A 11. ábra az ÖBB HC-hibák kialakulásával kapcsolatos tapasztalatait mutatja grafikus módon, ahol jól látható, hogy a sínminőség befolyásoló tényezője mellett fontos szempont az ívsugár értéke is. Észrevehető az ábra alapján, hogy a számításunkban kritikusként jelzett esetben – amikor a nyomtávsaroknál van az érintkezés – a 250–3000 méter sugarú ívekben alakul ki a HC-hiba.
A 12. ábra a DB hálózatán alkalmazott sínköszörülési ciklus­időket mutatja be az átgördült elegytonna függvényében, ívsugár és sínminőség szerint. Látható, hogy a DB gyakorlatában az 500–5000 méter ívsugártartományban érvényesek az irányelvek. Fontos megjegyezni, hogy nem csak a HC- és egyéb RCF-hibák eltávolítása a cél. A futásbiztonság fokozása érdekében főleg a nagy sebességű vasútvonalakon a szabványos sínprofil hosszú távú megtartása is fontos szempont, ahogyan arra a 10. ábrán látható kedvezőtlen érintkezési felületek kapcsán már felhívtuk a figyelmet.

11. ábra. HC-hibák kialakulása a sínminőség és az ívsugár függvényében [mm/100 Mt] az ÖBB hálózatán tapasztalt mérések szerint12. ábra. Sínmegmunkálási gyakoriság a DB hálózatán
A sínfej-hajszálrepedés (head check – HC) hibák tekintetében fontosnak tartjuk még bemutatni néhány hajszálrepedéssel terhelt sín laboratóriumi vizsgálatakor készített nagy felbontású felvételt. A 13. ábrán egy HC-hibás sín felületének mikroszkópos nagyítása látható. A felületen mikrorepedéseken kívül kitöredezések is láthatók. A 14. ábrán ugyanezen sínnek a keresztmetszeti képét láthatjuk, a felületi ábrához képest 40-szeres nagyításban.
A keresztirányba futó repedések erősen behatolnak a sínanyagba. Javító köszörülés nélkül a további kitöredezések biztosak, végső esetben pedig a repedés mélyre hatolása síntörést okozhat. Azonban meg kell jegyezni, hogy a 13. és 14. ábrákon látható hibák esetében a számított behatolási mélység kevesebb, mint 2,5 mm, és ez az érték nem azonos a sín futófelületéhez képest értelmezhető tényleges mélységgel.

13. ábra. HC-hibával terhelt sín mikroszkóp alatti nagyításban [7]

14. ábra. HC-hibás sín keresztmetszeti képe [7]

Az érintkezési feszültségnek és a maximális nyírási feszültségnek a HC-hibák kialakulásában és a felülethez képest mintegy 2-3 mm mélységben történő behatolási szög meredekségének megváltozásában nyilvánvaló szerepük van, ezért is fontos a probléma kezelhetőségének szempontjából a minél pontosabb sínfeszültség-számítási módszer alkalmazása. Ha a lehetséges érintkezési pozíciók közül meg tudjuk határozni az RCF-hibák szempontjából leginkább relevánsakat, azzal nagyot léphetünk előre a jelenség hatékony kezelésében.
Megítélésünk szerint az általunk bemutatott számítási módszer önmagában a kérdéskör komplex vizsgálatához nem elégséges. A kerék-sín érintkezési feszültség meghatározását nem szabad az egyenértékű kúposság vizsgálatától elválasztva kezelni, mivel a lehetséges érintkezési pontok és érintkezési geometriák ennek segítségével tárhatók fel. A feladat megítélése során nem nélkülözhetjük a sín és a vasúti kerék anyagi tulajdonságainak pontos ismeretét. Továbbá megjegyezzük, hogy a vizsgált RCF típusú hibák kialakulását a természetes kopás jelensége – bizonyos feltételek mellett a kopás sebessége és mértéke révén – akár pozitívan is képes befolyásolni. Ezt a természetes kopást helyettesítve, a mérnöki tevékenység eredményeképpen, a tervezhető sínmegmunkálás hatékonyan képes az RCF típusú hibák kezelésére, elfogadva azt a pillanatnyilag feloldhatatlannak tűnő ellentétet, hogy a pontos számítással az álbiztonság érzése megszüntethető ugyan és a hiba kialakulása előre jelezhető, de tudatos fejlesztőtevékenység nélkül ezzel a szakmának együtt kell élnie és csupán a hiba tüneti kezelésére van lehetősége. Ezt a lehetőséget az egyes vasúttársaságok forrásaik függvényében hol eredményesebben, hol kevésbé eredményesen tudták adaptálni. Az elért eredmények a preventív elgondolástól a tűzoltás jellegűig rendkívül széles skálán mozognak és nagyban visszahatnak a pályák teljesítőképességére is.

Összefoglalás

Cikkünkben részletes kritikai vizsgálat tárgyává tettük a sín-kerék érintkezési feszültség és a sínfejben a kerékterhelés hatására ébredő nyírófeszültség számításának mindennapi gyakorlatát. Bemutattuk, hogy a Hertz-féle feszültség számítása milyen gyakorlati egyszerűsítések alapján szolgáltat álbiztonságot nyújtó eredményeket. Ezt követően a gépészetben alkalmazott módszerek segítségével tárgyaltuk a probléma eredeti, a Hertz-féle megoldáson alapuló gyakorlati számítási módszerét, meghatároztuk a fellépő maximális érintkezési feszültség és a sínfejben ébredő maximális nyírófeszültség értékét, előbbit szakirodalmi adatok alapján eredményesen validáltuk. Felhívtuk a figyelmet a számított eredmények tükrében felmerülő problémákra is.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345678

Irodalomjegyzék

  • [1] Lichtberger B. Track Compendium, Eurailpress Tetzlaff-Hestra GmbH & Co. KG, Hamburg, 2005
  • [2] Esveld C. Modern Railway Track. MRT-Productions, Zaltbommel, 2014.
  • [3] Dr. Kazinczy L. A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata közúti vasúti felépítmények esetében. Műszaki Szemle, 2000, https://epa.oszk.hu/00000/00028/00005/pdf/musze_EPA00028_2000_09_10_012-016.pdf
  • [4] Ponomarjov SzD. Szilárdsági számítások a gépészetben – 3. kötet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó; 1965.
  • [5] Faber G és munkatársai. Hegesztett szerkezetek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó; 1964.
  • [6] Havlicek G, Kartnig G, Klapper G. Kombination von Eigenspannungen und betrieblichen Spannungen in einem Kranlaufrad – Combination of residual stresses and operational stresses in a crane wheel, https://www.logistics-journal.de/proceedings/2018/4751/havlicek%202018.pdf. Letöltve: 2023.04.30.
  • [7] Horváth R.Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai. XIX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Bükfürdő, 2018, https://vtl.ktenet.hu/download.php?edid=1865. Letöltve: 2023.04.30.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©