A cikk szerzője:

Dr. Joó Ervin ügyvezető igazgató
VAMAV

Előhegyi Zoltán gyártmánytervezési osztályvezető
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Azonos állomáson beépített, eltérő síndőlésű és anyagminőségű kitérők üzemi tesztjének tapasztalatai | 13. oldal

A vasúti pályahálózatot üzemeltető társaságok alapfeladata a közforgalmú vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása, illetőleg szerződéses és jogszabályi [1] kötelezettségük az általuk működtetett infrastruktúra-elemek biztonságának és rendelkezésre állásának biztosítása az elvárt szolgáltatási színvonalon.
A MÁV Zrt. vonalhálózatán előforduló, gördülő érintkezési fáradásból (Ro­ll­ing Contact Fatigue; RCF) adódó hi­ba­jelenségek a vasúti felépítmény legösszetettebb elemeit, a kitérőket is érintik. A hibák kialakulásának megelőzése, illetve mérséklése, valamint a kitérők életciklusköltségeinek (LCC) csökkentése céljából a MÁV Zrt. felkérésére a kitérőszerkezeteket gyártó VAMAV Vasúti Berendezések Kft. fejlesztéseket indított, melyek egyrészt a szerkezeti elemek geometriai kialakítását, másrészt az alkalmazott alapanyagok minőségét, harmadrészt a gyártástechnológiát érintik.
Az Üzemeltető együttműködési megállapodást kötött a Gyártóval, hogy az alábbiakban bemutatott, tesztjelleggel kialakított szerkezeteket üzemi körülmények között figyeljék meg. Az üzemi teszt során keletkezett információk és eredmények a jövőben felhasználhatók mind a szerkezeti elemek tervezésekor, mind azok alkalmazhatóságakor, illetve alapadatot nyújt a proaktív életciklus-menedzsment (Life Cycle Management) alapú üzemeltetés és fenntartás tervezéséhez.
A MÁV Zrt. a teszt kitérőszerkezetek beépítésére a 120a számú Rákos–Szolnok vasútvonalon található Tápiógyörgye állomást jelölte ki, ahol 2017 első fél évében 10 csoport kitérő került beépítésre. A B60-XI-300-1:9 rendszerű tesztkitérők eltérő síndőléssel (1 : 20, 1 : 40, 1 : ∞) és különböző alapanyag-minőséggel (R260, R350HT, R400HT), gyári előszereléssel készültek, és közel egy időben, azonos technológiával épültek be.
A közösen minimálisan 2 évben meghatározott időtartamú tesztidőszak során a beépített kitérők meghatározott időközönként (havonta) egy közösen kidolgozott vizsgálati és értékelési protokoll szerint monitorozás alatt álltak, a szükségessé váló karbantartási munkákat kellő időben, maradéktalanul elvégezték. Erre a felek egy ún. Felügyeleti és Karbantartási Megállapodásban [2] kötelezettséget vállaltak.

Az üzemi teszt helyszíne és főbb jellemzői

Az üzemi teszt helyszínén az évenkénti forgalmi terhelés átlagosan 9 millió bruttó tonna. A kitérők tervezési sebessége egyenes irányban 160 km/h, kitérőirányban pedig 40 km/h. A tényleges sebesség a csatlakozó vasúti pálya sebességével összhangban, egyenes irányban 120 km/h, kitérőirányban 40 km/h. A kitérők engedélyezett tengelyterhelése 225 kN. Az üzemi teszt helyszínét az 1. ábra mutatja.
Az állomás helyszínrajzi elrendezése a 2. ábrán látható, amely egyidejűleg tartalmazza az üzemi teszt műszaki paraméte­reit is, úgymint az egyes kitérők síndőlését, a síndőlés kifuttatásának részleteit, a kitérők anyagminőségét.
Tápiógyörgye állomás kitérői ~90%-ban egyenes irányban, ~10%-ban kitérőirányban jártak. A 3. ábrán a tesztkitérők beépítési ideje és eddigi forgalmi terhelése látható.

1. ábra. Tápiógyörgye vasútállomás2. ábra. Tesztparaméterek
Az üzemi teszt egyik alapvetése, hogy az objektív módon, rendszeresen végzett felügyeleti tevékenység eredményeképpen feltárt hiányosságok és a forgalmi terhelés között szoros párhuzam van, melynek megfigyelése és dokumentálása a későbbi elemzések szempontjából kiemelt feladat.

Tervezési előírások, specifikus követelmények

A projekt során meg kellett felelni az MSZ EN 13232 szabványsorozat [3] és a MÁVSZ 2944 2. [4] Specifikus előírások fejezet rendelkezéseinek, továbbá a MÁV Zrt. D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások I. kötet című utasításban [5] foglaltaknak.

3. ábra. A kitérők forgalmi terhelése

A tesztkitérők műszaki paraméterei

A VAMAV Kft. B60-XI-300-1:9 rendszerű kitérőjének geometriai jellemzői a 4. ábrán láthatók.
A szállítási terjedelem tartalmazta a kitérők teljes vasanyagát, a KPE-le­mez­kész­leteket, a kitérőaljakat, az átmeneti és vályúaljakat, a Spherolock típusú tokozott zárszerkezeteket, az állító- és ellenőrző rudakat, a váltóhajtóműveket, a váltó helyszíni kézi állítását biztosító vál­tóállító és jelzőkészülékeket, a VM­GÖ típusú csúcssíngörgő-készleteket, illetve a biztonsági betéteket.

4. ábra. A VAMAV Kft. B60-XI-300-1:9 rendszerű kitérője

A kitérőkben kialakított síndőlések és azok kifuttatása

A projekt csereszabatosságra vonatkozó követelményeinek eleget téve a síndőlés a kitérőkben nem a sínek (síntalp, síngerinc) döntésével, hanem a sínfej megfelelő kialakításával (a sínfej marásával) valósult meg, így a jelenleg rendszerben lévő betonaljak, alátétlemez és KPE-lemezkészlet, valamint a sínleerősítések a szokványoshoz képest nem változtak. Ezzel a technológiával egyúttal megtörtént a sínjellegű alkatrészek preventív marása is, ami a gyártáskor létrejövő dekarbonizált réteg eltávolítását jelenti, és az RCF jellegű hibák kialakulását késlelteti. A különböző síndőlések kifuttatása a kitérők előtt és után azonban a sínek (síntalp, síngerinc) döntésével és ezzel párhuzamosan a sínfej megfelelő kialakításával (marásával) valósult meg, szabványos átmeneti vasbeton aljakon (1 : 100, 1 : 50, 1 : 33, 1 : 25) elhelyezett speciális átmeneti sínekkel. A vasútállomás bal átmenő fővágányában fekvő kitérők esetében 1 : 20, a jobb átmenő fővágányban fekvő kitérők esetében pedig 1 : 40 síndőlést alakítottunk ki.

Előszerelés, szállítás, beépítés

A kitérőket előszerelt kivitelben, speciális ferde szállítókocsikon (5. ábra) fuvarozták a beépítés helyére. Az előszerelés a gyártó­műben történt, ennek előnyei a kiváló méretpontosság és az egyszerűbb telepíthetőség. A főegységek (váltó, közbenső rész, keresztezési rész) az aljakra előszerelve érkeztek.

5. ábra. Előszerelés és szállítás ferde szállítókocsin
A beépítést a helyszínen Kirow daruval végezték. Ez a technológia biztosítja a kitérők deformációmentes elhelyezését (6. ábra).
Az előzőekben leírtak alkalmazása együttesen biztosítja a magas kezdeti minőséget, amelynek fontos szerepe van a szerkezetek élettartamának meghosszabbításában. A beépült kitérőkből 4 csoport a 7. ábrán látható.

6. ábra. Beépítés közbeni pillanatképek

7. ábra. Az új kitérők a beépítés után

Felügyelet és karbantartás

A tesztidőszakban a beépített kitérők meghatározott időközönként egy a MÁV Zrt. és a VAMAV Kft. által közösen kidolgozott vizsgálati és értékelési protokoll szerint monitorozás alatt álltak. A vizsgálatok időrendje az Üzemeltető pályafelügyeleti előírásaiban [6] rögzített időszakos vizsgálatokhoz igazodott, melyekre havonta, közösen került sor. A kitérővizsgálat alapját az Üzemeltető „kitérővizsgálat beméréssel” nevű eljárása képezte, egyéb vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel kiegészítve.

Az elvégzett vizsgálatok és az eredmények ismertetése

Az akadálypróba ([7] szerint) célja a zár­szerkezetek üzembiztos állapotának ellenőrzése. A vizsgálat során 2 mm-es szabványos akadályidom behelyezésekor végállásjelzés szükséges, 4 mm-es szabványos akadályidom behelyezésekor pedig nem fordulhat elő végállásjelzés.
Az üzemi teszt során elvégzett időszakos vizsgálatok alkalmával a zárszerkezetek minden kitérő esetében teljesítették a fenti kritériumokat.
A zárszerkezet ellenőrzésének [7] célja a működési méretek és a funkcióteljesítési képesség ellenőrzése. Az üzemi teszt során a zárszerkezetek minden kitérő esetében megfelelően működtek.
Csúcssínnyitásméréskor [7] a zárszerkezet tengelyvonalában a tősín futóéle és a csúcssín hátlapja közötti távolságot ellenőriztük 14 mm-rel a járósík alatt. A névleges érték Spherolock zárszerkezetes kitérőknél 160 mm, fenntartás során 155–165 mm közötti. Az üzemi teszt ke­re­tében a csúcssínnyitás értéke minden kitérő esetében a fenntartás során megengedett intervallumon belül volt.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. melléklete (OVSZ I.).
  • [2] Felügyeleti és Karbantartási Megállapodás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
  • [3] MSZ EN 13232 szabványsorozat: Váltók és kereszteződések.
  • [4] MÁVSZ 2944 Vasúti kitérőszerkezetek átvételi előírásai.
  • [5] D.54. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások. KÖZDOK, Budapest, 1986.
  • [6] D.5. Pályafelügyeleti utasítás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
  • [7] 103140/1989 Utasítás a váltók üzembe helyezésére, ellenőrzésére és beszabályozására.
  • [8] MSZ EN 13674-1: Sín 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín.
  • [9] MSZ EN 473
  • [10] D.10. Vasúti sínek diagnosztikája. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©