A cikk szerzője:

Tulik Károly főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósága

Az utóbbi évek egyik legnagyobb szervezeti változása a MÁV Zrt.-nél 2012-ben történt, amikor önálló egységként megalakult a beruházások előkészítésével, tervezésével, lebonyolításával, valamint a finanszírozás pénzügyi lehetőségeivel foglalkozó Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság (FBF). A több mint két éve működő új szervezet a területi igazgatóságokkal és a MÁV Zrt. Pálya­vas­úti Üze­meltetési Főigazgatóságával szorosan együttműködve, összehangolt csapatmunkával végzi szerteágazó feladatait. Lapunkban már eddig is tájékoztattuk olvasóinkat a szervezeti változtatásokról, és bemutatkozó cikk keretében ismertettük a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóságot, ezúttal a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság valamennyi szervezeti egységének bemutatására vállalkoztunk.

 

Andó János – Hálózatfejlesztés

A Hálózatfejlesztés nevű szervezet létszáma 35 fő, és három, markánsan elkülönülő, feladatait tekintve különböző egységekre tagozódik. Szervezetünk a források felhasználásának koordinálásával, a különféle projektek előkészítésével, megvalósításával foglalkozik.
Közülük az első szervezetben (Beruházás, felújítás, tervezhető karbantartás) a pályaműködtetési költségtérítés által biztosított forrásból megvalósítani tervezett beruházási és tervezhető karbantartási feladatokat készítjük elő. Felelősségi körünkbe tartozik a MÁV Zrt. üzleti tervének részét képező beruházási terv összeállítása, az abban szereplő projektek előkészítése és engedélyeztetése a döntéshozóval. A MÁV Zrt. vezetése döntött arról, hogy a beruházási feladatok tervezését – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – az egyéves tervezési időszakról háromévesre változtatja. Az így megvalósuló gördülő tervezés keretében az egyes fejlesztési munkák tervezhetősége javul, a komplexitás megoldható. Fontos lépés volt ez azért is, mert ha figyelembe vesszük, hogy egy adott munka előkészítése, engedélyeztetésének belső folyamatai, a szerződéstervezetek előkészítése, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása mennyi időt vesz igénybe, látjuk, hogy a felsorolt feladatokat egy éven belül nem lehet elvégezni. Az olyan projektek esetében, amelyeknél műszaki tervdokumentációkra és engedélyekre is szükség van, még annak elkészítése is megnöveli az előkészítés idejét. Látva a folyamat összetettségét, elmondható, hogy egy munka, amit egy adott évben meg akarunk valósítani, reálisan akkor teljesülhet, ha már a munkavégzés évét megelőző esztendőben megvan rá a szerződés.
További jelentős feladatunk ebben a szervezetben a rendelkezésre álló pénzek elosztásának (forrásallokáció) szabályrendszerének, a projektértékelés rendszerének, módszerének kialakítása, működtetése, illetve az előzetes projektjavaslatok vizsgálata a stratégiai célokhoz illeszkedés és megvalósíthatóság szempontjából, valamint mindezek rangsorolása. Ez irányú feladatunk átfogó célja, hogy a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően használjuk fel, hiszen a műszaki igények az esetek többségében meghaladják a pénzügyi lehetőségeket. A projektértékelés után kerülhet be egy-egy projekt a MÁV Zrt. beruházási tervébe.

3. ábra. Vissznyereményi anyagok Decs állomáson, 2013
Amennyiben egy projekt megvalósításáról döntés született, fontos, hogy megtaláljuk a munka elvégzésének optimális idejét egy adott évben. A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokhoz szükséges hálózati vágányzár (éves, kétéves stb.) ter­vezése, szabályrendszer kialakítása, mű­ködtetésének biztosítása, összeállítása, op­timális keretfeltételek meghatározása, kon­centrált vágányzár biztosítása szintén a szervezet feladata.
Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél nagyobb arányban tudjuk felhasználni, nagyon fontos a beruházási, felújítási és karbantartási tevékenység forrás monitoring feladatainak végrehajtása, a szükséges korrekciók elvégzése, továbbá javaslattétel a megmaradt forrás felhasználására. A szervezetben dolgozó munkatársak a pálya, híd, alépítmény, távközlés, erősáram, biztosító­berendezés, forgalom, gépek, eszközök, ingatlan, épület és közművek területén látják el a beruházásokkal és a tervezhető karbantartásokkal összefüggő forrásgazdai feladatokat. A felsorolásból kitűnik, hogy a főigazgatóság valamennyi szervezeti egységével igen szorosan kell együttműködni, hiszen mindenkire szükség van, hogy az elvárásokat teljesíteni tudjuk. További feladatunk még a kutatási és fejlesztési, valamint innovációs feladatok vállalati szintű koordináció­ja, illetve ez irányú együttműködések, projektek megvalósítása. Tevékenységeink során kapcsolatban vagyunk a K+F+I feladatok ellátásával foglalkozó kormányzati, tudományos és felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. A szervezeti egység létszáma 8 fő.
A Hálózatfejlesztés következő szervezetében (Pályavasúti stratégiai fejlesztés, koordináció) a fejlesztési tervekkel kapcsolatos adatok, információk, tervek gyűjtése, rendszerezése és – szükség esetén – rendelkezésre bocsátása folyik. Itt történik a fejlesztési nyilatkozatok kiadása minden olyan szervezet részére, amelyek az előírt védőtávolságon belül terveznek munkát végezni. A szervezet fontos feladata, hogy összefogja és biztosítsa a NIF Zrt.-vel való szakmai kapcsolattartást a NIF Zrt. beruházásában készülő fejlesztési projektekben. Ezzel függ össze a MÁV Zrt. szakmai álláspontjának képviselete, a NIF – mint külső lebonyolító – tevékenységének folyamatos nyomon követése a fejlesztési feladat átadásától egészen az üzemeltetésre való visszaadásig. A projektmegvalósítás során ellátja a NIF Zrt. által lebonyolított projektek koordinációját, továbbá biztosítja a jótállási és szavatossági időszakokban szükséges rendszeres nyomon követést.
Az utóbbi időben egyre gyakoribbak az olyan jellegű feladatok, mint a területfejlesztési koncepciók, településfejlesztési tervek véleményezése, illetve közreműködés azok elkészítésében. Az ország területén számos település tervezi intermodális közlekedési csomópontok kiépítését, ezek nagymértékben átalakítják az állomások arculatát, vágányhálózatát, funkcionális tereit. Ezek koordinálása szintén sok időt és energiát vesz igénybe.
Ugyancsak komoly feladat a szervezet életében a hatáskörébe utalt magas­építményi műszaki tervek véleményezése, jóváhagyása. Ha csupán azt nézzük, hogy az elkövetkező időszakban több tucat épületünk újul meg (kormányablakok, állomásfejlesztési projekt stb.), láthatjuk, hogy feladatokban bővelkedő időszak elé nézünk e téren is. A Pályavasúti stratégiai fejlesztés, koordináció szervezetében 15 fővel végezzük a feladatokat.
A Hálózatfejlesztés harmadik szervezeti egységében (Pályázat és nem kiemelt projektek) történik az EU társfinanszírozásában, a különféle regionális operatív programok keretében megvalósítható pá­­lyázatok figyelése, a pályázati feltételek és a MÁV igényeinek megfeleltetése, pénzügyi feltételek értékelése, kockázatok feltárása, felmérése, a pályázat tárgya szerint illetékes szervezeteinek értesítése. A pályázatfigyelés célja, hogy az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, Volán-társaságokkal közösen olyan fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, melyek nem, vagy csak kismértékben igényelnek saját forrást. Ezenkívül harmadik fél által kezdeményezett, de vasúti érdekeket is érintő fejlesztési projektekben a MÁV szakmai és üzleti érdekeinek képviseletét is ellátjuk.
Feladatunk a saját lebonyolítású, nem kiemelt EU-s projektek pályázati előkészítése, összeállítása, lebonyolítása, műszaki, pénzügyi, jogi és közbeszerzési koordinációja a projektmegvalósítás és a kötelező fenntartási időszakban. Elvégezzük a projektmegvalósítási folyamat (beleértve a beszerzéseket és kivitelezéseket) minőségbiztosítását, részt veszünk a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. A projektek megvalósításának folyamatos koordinálását végezzük az illetékes szakterületek bevonásával. A projektekhez kapcsolódóan megvalósul a komplex monitoring rendszer részére a működtetéshez szükséges adatszolgáltatások biztosítása is. Kapcsolatot tartunk a közlekedésfejlesztésben érintett szervezetekkel, közöttük is kiemelten az EU támogatású programok megfogalmazásában, pályázatok kiírásában és elbírálásában közreműködő intézményekkel.
E szervezeti egység keretei között történik az RFC 6-os, RFC 7-es és RFC 9-es EU-s árufuvarozási korridorokkal kapcsolatos tevékenységek ellátása, az ebből eredő feladatok végrehajtása érdekében a MÁV Zrt. érintett szervezeti egysége tevékenységének koordinálása. Talán nem ismert széles körben, hogy a MÁV Zrt. látja el az RFC 7 korridor elnökségi és titkársági teendőit. Ennek keretében nemzetközi résztvevőkkel végezzük az ülések előkészítését és lebonyolítását, a korridorszintű javaslatok kidolgozását és nemzetközi egyeztetését, a döntés-előkészítést, az RFC 7 korridortevékenység teljes körű koordinálását, dokumentálását és pénzügyi menedzsmentjét. Rendszeres jelentéstételi és beszámolási kötelezettségünk van a partnerek és az Európai Bizottság felé.
A szervezeti egység másik kiemelt feladata – mely szintén a MÁV Zrt. egészét érinti – a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2013. december 23-án létrejött hitelszerződés operatív feladatainak a MÁV Zrt. tevékenységén belüli összehangolása, dokumentálása. Az EIB Projektmegvalósítási Megállapodáshoz kapcsolódó műszaki, pénzügyi és jogi kérdések egyeztetése a MÁV Zrt.-n belül, az illetékes minisztériumokkal és az EIB-bel. Az EIB Projektmegvalósítási Megállapodás alapján készítendő adatszolgáltatások, beruházási tervek, allokációs kérelmek és jelentések összeállításának koordinálása, benyújtásuk az illetékes minisztériumoknak szintén a feladataink közé tartoznak. Ebben a szervezeti egységben tevékenységünket 10 fővel végezzük.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©