A cikk szerzője:

Tulik Károly főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósága

Az utóbbi évek egyik legnagyobb szervezeti változása a MÁV Zrt.-nél 2012-ben történt, amikor önálló egységként megalakult a beruházások előkészítésével, tervezésével, lebonyolításával, valamint a finanszírozás pénzügyi lehetőségeivel foglalkozó Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság (FBF). A több mint két éve működő új szervezet a területi igazgatóságokkal és a MÁV Zrt. Pálya­vas­úti Üze­meltetési Főigazgatóságával szorosan együttműködve, összehangolt csapatmunkával végzi szerteágazó feladatait. Lapunkban már eddig is tájékoztattuk olvasóinkat a szervezeti változtatásokról, és bemutatkozó cikk keretében ismertettük a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóságot, ezúttal a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság valamennyi szervezeti egységének bemutatására vállalkoztunk.

 

Kupai Sándor – Műszaki előkészítés

A MÁV Zrt. 2012-ben történt jelentős szervezeti átalakítása során megszüntették a korábban a Pályalétesítményi Főosztályon működő Műszaki Előkészítő Osztályt. Ezzel egy időben a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság megalakulásával (korábbi nevén Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás [SPFL]) annak egyik szervezeti egységeként alakították meg a Műszaki előkészítést. A korábbi tevékenységek jelentős mértékben megváltoztak, bővültek.
A Műszaki előkészítés 16 – szakmailag felkészült – munkatárssal kezdte meg működését. Jelenlegi létszámösszetételünk nyolc pályalétesítményi szakértő (pálya, műtárgyak, alépítményi szakterület), három TEB-szakértő (térvilágítás, biztosító­berendezés, távközlés szakterület), két műszaki szakértő (alépítmény, erősáramú szakterület), egy fejlesztőmérnök (informatikai szakterület), egy műszaki szakelőadó, egy ügyviteli szakelőadó és egy vezető.
Szervezetünk feladatait a vasúti pályával, a műtárgyakkal, az alépítményekkel, a biztosítóberendezésekkel, az erősárammal, a térvilágítással és a távközléssel összefüggő szakterületek műszaki tevékenységei határozzák meg. Ennek keretében hangsúlyosak a területekhez kapcsolódó ár- és költségszakértői, valamint szakanyag-biztosítási tevékenységek, továbbá az üzemeltetési szervezet elszámolását támogató informatikai rendszerhez kötődő feladatok. Ide sorolandók még a külső szervezetek által végzett, a vállalatot közvetlenül, illetve közvetetten érintő projektek meg­valósítása érdekében szükséges előkészítési feladatok, különös tekintettel a tervezési, kivitelezési munkák műszaki tartalmának meghatározására, a diszpozíciók összeállí­tására, azok véleményezésére, felülvizsgálatára és elfogadására. Mindezeken túl munkatársaim végzik az elkészült tender- és tervdokumentációk véleményezését, elfogadását, illetve jóváhagyását a kivitelezés várható költségeinek meghatározásával. Feladatunk még a folyamatban lévő ki­vitelezési munkák során jelentkező módosítási igények felülvizsgálata, elfogadása, a kivitelezési munkák szükség szerinti helyszíni felülvizsgálata, ellenőrzése.
A Műszaki előkészítés feladatai közé tartozik a vasúti pálya, a mérnöki létesítmények tervezhető karbantartási, felújítási (Outsourcing) tevékenység végrehajtása érdekében összeállítandó létesítményjegyzékek elkészítésének összehangolása, egységes szempontrendszerek érvényesítése, a létesítményjegyzékek jóváhagyása, műszaki és áregyeztetések a tevékenységet végző MÁV FKG Kft.-vel.
Műszaki és árszakértőként, esetenként értékelő/előkészítő bizottságok vezetőjeként részt veszünk a MÁV Zrt.-t érintő és a MÁV Zrt. által indított beszerzési eljárásokban.
Az elmúlt időszakban kialakított komplex normák, ÉMIR (Építőipari Műszaki Iránynormák), valamint a Közlekedési pá­­lyaépítések munkanormái munkaszerve­zési kiadmányok összehangolásával, az el­fogadott rezsióradíjak, gépköltségek, tech­nológiák figyelembevételével egy egy­­sé­ges, a tervezést, lebonyolítást segítő egységárgyűjtemény állt elő. Az egységárgyűjtemény informatikai rendszertámogatással (BTA felület) és nyomtatott formában is rendelkezésre áll, a jogosultsági szinteknek megfelelően. A tervezést segítő rendszer további bővítését, fejlesztését tervezzük.
Szakanyagellátás területen feladatunk a felhasznált szakanyagok igénylésével kapcsolatos koordináció, az éves tervszámok ismeretében az igények jóváhagyása, rendkívüli igények engedélyezése, az üzembiztossági, valamint a zavar- és hibaelhárítási készletek meghatározása, aktualizálása, optimalizálása, a készletek feltöltöttségének nyomon követése, a szerződés keretében a MÁV Zrt. által biztosított anyagigénylések felülvizsgálata, jóváhagyása.
A beruházási, felújítási munkák során szervezetünk feladata a keletkező vissznyereményi anyagok (3. ábra) esetében az éves várható mennyiségeknek, a beépítésre alkalmas anyagok elhelyezésének, ismételt beépítési helyekre történő diszponálása, közreműködés az anyagok minősítésében, a beépítésre alkalmatlannak minősített anyagok értékesítésében.
Korábban a Pályalétesítményi Főosztály kezdeményezésére a Pályafenntartási Szakaszmérnökségek elszámolásának informatikai támogatására, az ott folyó papíralapú elszámolás kiváltásának céljával került kialakításra, a ma WINTIR fantázianéven ismert rendszer. Feladatunk a rendszer szakmai és informatikai felügyelete, karbantartása.
Közreműködünk az Üzemeltetési Főigazgatóság, a MÁV-csoport utasításainak kidolgozásában, jogszabályok véleményezésében, kialakításában, módosításában.
Szervezetünk a MÁV Zrt. stratégiai céljainak teljesítése érdekében – az FBF részére meghatározott feladatok, tevékenységek teljesítésének figyelembevételével – a szakmai és jogszabályi előírások betartása mellett valamennyi belső és külső szervezeti egységgel szorosan együttműködve végzi tevékenységét. Célunk, hogy hozzájáruljunk a MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások folyamatos javításához, a korlátozások nélküli üzemeltetés biztosításához.

Kuna Ferenc – Műszaki tervezés

A Műszaki tervezés feladata a MÁV Zrt. helyhez kötött in­fra­struktúra-fejlesztési feladatainak műszaki tervvel történő megalapozása. Ennek formája a koncepcionális jellegű stratégiai tervezések, tanulmánytervek, a fenntartáshoz, karbantartáshoz, üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek készítése egyaránt lehet.
A feladatokat a Műszaki lebonyolítás rendeli meg. A tervezési diszpozíciót rendre a Műszaki előkészítés állítja össze. A tervezést a Műszaki tervezés projektvezetője készíti elő, tervezi és szervezi az erőforrásokat, irányítja a végrehajtást, utógondozza a folyamatot.

4. ábra. Áttekintő szimulációs kép
A személyi állomány korábban számos kiemelt beruházás terveinek elkészítésében vett részt. A Műszaki tervezés tevékenysége során a minőséget és a mérnöki alaposságot képviseli, ahogy a szakmai elődök tették ezt az elmúlt évtizedekben a MÁV Tervező Intézetben és a MÁVTI Kft.-ben. A megvalósult beruházások igazolják ezt a mérnöki szemléletet.
A tervezést végző munkatársaknak kamarai jogosultságuk, a tervezőpiacon is keresett speciális gyakorlatuk és szaktudásuk van. Különösen értékes, hogy egy szervezeten belül állnak rendelkezésre – még ha esetenként korlátozott kapacitással is – azok a vasutas alapszakmák, amelyek nélkül a vasútfejlesztés tervezése elképzelhetetlen. A főbb tervezési szakterületek:

5. ábra. Decs–Bátaszék, 2013

 • Forgalmi tervezés: a vasútfejlesztéssel összefüggő forgalmi üzemi vizsgálatok, forgalmi tanulmányok összeállításával, számítógépes forgalmi szimulációval fog­lalkozik (4. ábra). 
 • Pályatervezés: a tervezés minden szintjét képviseli, vagyis tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok, hatósági engedélyezési tervek és kivitelezési tervek elkészítése (5. ábra) a feladata. A vasútfejlesztés utak, úthálózatok átalakításával, P+R parkolók és állomási előterek létesítésével, fejlesztésével is jár, amit szintén tervezni kell. 
 • Műtárgytervezés: fő tevékenysége vasúti és közúti hidak (6. ábra), gyalogos-aluljárók és -felüljárók tervezése. Feladata emellett a meglévő vasúti hidak átépítéséhez, felújításához szükséges tervek, továbbá támfalak, bélésfalak és egyéb teherhordó szerkezetek terveinek elkészítése. 
 • Az építészet a meglévő vasúti épület­állomány rehabilitációjával, új épületek tervezésével és peronlefedések tervezésével foglalkozik (7. ábra). Az épülettervezéshez köthető szakterületek, így a tartószerkezet, épületgépészet is hozzá tartozik.
 • A közműtervezés az úgynevezett hagyományos közműtervezési és vízrendezési feladatokat is ellátja. 
 • A környezetvédelmi szakemberek tevékenysége a vasút által előidézett környezeti terhelések teljes körű vizsgálata, azok megelőzését vagy a már okozott károk enyhítését célzó vizsgálatok végzése.
 • A geodézia feladata egyrészt digitális tervezési alaptérkép szolgáltatása a vasúti pályatervezőknek terepmodell készítéséhez, másrészt előzetes és végleges kisajátítási tervek elkészítése.
 • Szünetmentes áramellátási berendezé­sek tervezése (különböző feszültségszintű és áramnemű feladatokra) a vasúti biztosítóberendezések, távközlő és informatikai létesítmények részére.
 • Középfeszültségű kábelhálózatok és kapcsolódó KÖF/KIF transzformátorállomások tervezése.
 • 0,4 kV-os energiaellátó és térvilágítási hálózatok és elosztóberendezések tervezése. 
 • Komplex épületvillamossági berendezések tervezése.
 • Alaphálózatok tervezése fém- és fény­vezetőjű kábelek megvalósításával. 
 • Technológiai célú, vezeték nélküli hírközlő hálózatok tervezése professzionális eszközök megvalósításával. 
 • Hangos és vizuális technológiai, valamint utastájékoztatási igényeket kielégítő hálózatok és rendszerek tervezése (8. ábra).
 • Adatátviteli hálózatok tervezése. 
 • Tűz- és vagyonvédelmi jelzőrendszerek és hálózatok rendszertechnikai terveinek előkészítése.
 • Villamos felsővezeték, a FET, a HETA és a villamos váltófűtés tervezése. 
 • Biztosítóberendezés tervezése. 
 • A mérnöki létesítményekhez, szerkezetekhez feltárásokon, laborvizsgálatokon alapuló geotechnikai tervek készítése is a Műszaki tervezés feladata.

6. ábra. Épülő műtárgy Dombóvár és Kaposvár között, 2014

7. ábra. Balatonszentgyörgy állomás látványterve

A szervezeti egység belső felépítése sze­rint tervezési feladatát öt tervezőirodával látja el. Az irodák kiforrott szakmai együttműködése és örökölt szakmai kultúrája biztosítja a tervek egységes és komplex szemléletét.

8. ábra. Vizuális rendszer a debreceni váróteremben, 2014

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©