A cikk szerzője:

Kiss-Becze Eszter főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság

A MÁV Zrt. – független pályahálózat-működtetőként – a vasútvállalatok, vasúti társaságok számára nyújtott megfelelő színvonalú szolgáltatásainak biztosítása érdekében alakította ki a pályaműködtetési stratégiáját, melynek fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll. Ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy az állami költségvetési forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel.

A pályaműködtetési stratégia kidolgozását 2015-ben kezdtük meg. Elkészítésének alapjául az Új Széchenyi Terv, a Nemzeti Közlekedési Stratégia, az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv, az 1315/2013/EU és az 1316/2013/EU rendeletek szolgáltak, és ezeken kívül figyelembe vettük az előttünk álló kihívásokat és a nemzetközi előírásokat is. A stratégia 2025-ig szól, összhangban a 2016–2025 közötti időszakra megkötött Pályaműködtetési szerződéssel, tekintettel a személyszállítási közszolgáltatási szerződések (MÁV-Start Zrt., GYSEV Zrt.) 10 éves hatályára is.
A stratégiába foglalt célok elérése, továbbá az Európai Unió 2014–2020 közötti időszakra terjedő költségvetési tervében szereplő, hazánkat érintő közlekedésfejlesztési források, valamint a hazai vasútfejlesztési pénzügyi lehetőségek gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb lehívása és felhasználása érdekében a MÁV Zrt. vezetése úgy döntött, hogy 2017. január 1-jétől a korábbitól eltérő új szervezeti struktúrában folytatja tevékenységét. Megalakult a stratégiai vezérigazgató-helyettes közvetlen irányításával a Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság.
A szervezet célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott pályaműködtetési stratégiába foglalt alapelvek és célok alapján összefogja a fejlesztési igényeket, rangsorolja azokat a legnagyobb hálózati hasznok és a vasútbiztonság elsődlegességének elve szerint, azokhoz forrásokat rendeljen, lebonyolítsa és használatba adja azokat.
A szervezet feladatai:

 • a pályavasúti szolgáltatások hatékony és színvonalas teljesítése érdekében a pályavasúti infrastruktúra fejlesztési, beruházási, felújítási, hálózati szintű karban­tartási tevékenységekhez szükséges, álla­mi költségtérítésből, célzott költségvetési forrásból, európai uniós vagy egyéb támogatásból finanszírozott projektek megvalósításának irányítása, lebonyolítása, koordinálása;
 • vállalati szintű forrásallokáció a hatáskörébe utalt források tekintetében;
 • a MÁV Zrt. és a vállalatcsoporti stratégiai célok ismeretében a MÁV Zrt. mint vasúti pályahálózat-működtető straté­giájának elkészítése, folyamatos aktualizálása.

A Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság (SFF) a Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet kötelékében végzi tevékenységét, aktív, mindennapos, kiváló szakmai kapcsolatokon nyugvó együttműködésben az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezettel, az Infokommunikáció és Technológiai Rendszerek Főigazgatósággal, a gazdasági, beszerzési és jogi területekkel. A Főigazgatóságnak szerteágazó a nemzetközi kapcsolatrendszere, amelyhez kapcsolódó tevékenységeit a Nemzetközi Igazgatósággal együtt gyakorolja.
A szervezet a kitűzött céljai megvalósulásához szükséges feladatok elvégzése érdekében három igazgatóságot és egy straté­giai szervezetet alakított ki.

 • Az Infrastruktúrafejlesztési igazgatóság felel a MÁV-csoport stratégiája alapján összeállított komplex fejlesztési tervek elkészítéséért. Műszaki prioritásokat képezve javaslatokat tesz a tervekben megfogalmazott elképzelések megvalósítására.
 • A Forrásallokációs igazgatóság feladata az állami költségtérítésből, európai uniós vagy egyéb támogatásból, illetve saját vagy egyéb idegen forrásból megvalósuló fejlesztések, beruházások, felújítások, karbantartások forrásainak allokációja, illetve a forrásallokáció szabályrendszerének, projektmonitoring és értékelési rendszerének, módszerének kialakítása és működtetése.
 • A Beruházáslebonyolító igazgatóság a jóváhagyott, MÁV Zrt. hatáskörében megvalósuló fejlesztési, beruházási, felújítási, hálózati szintű karbantartási te­vékenységekhez szükséges projektek meg­valósítását irányítja, koordinálja, összhangban a Pályaműködtetési szerződésben foglalt kötelezettségekkel és elvárásokkal.
 • A Stratégia és Koordináció szervezet ki­emelt célja a MÁV Zrt. fejlesztési tevékenységének összehangolása az érintett összes szakterület közreműködésével. A szervezet feladatai egyebek között a MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégiájának összeállítása, évenkénti felülvizsgálata a rendelkezésre álló források és kormányzati elvárások alapján. A pályaműködtetési stratégiába foglalt célkitűzések több, hálózati szintű, a MÁV Zrt. és a MÁV-csoport hatékonyabb működését célzó projektet is generáltak, amelyeknek vezetése/felsőbb szintű koordinációja szintén a Stratégia és Koordináció feladata csakúgy, mint a vállalatcsoport stratégiai döntéseiért/projektjeiért felelős Stratégiai Bizottság munkájának támogatása. A szervezet további koordinációs tevékenységet fejt ki a fejlesztésekhez kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatoknál, biztosítja a külső és belső kapcsolattartást az egyes szervezetek, illetve a minisztériumok és a MÁV Zrt. között.

1. ábra. A pályavasúti fejlesztés működési folyamata

Az így kialakított szervezeti struktúra (1. ábra) lehetővé teszi a MÁV Zrt.-nek mint független vasúti pályahálózat-működtető társaságnak a magyar vasúthálózat hosszú távú fejlesztését. A vasúti személy- és áruszállítás igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében hosszú távú stratégiai célok megfogalmazását, azok folyamatos megvalósítását. A rendkívül összetett vasúti infrastruktúra egyes részterületeinek minél nagyobb mértékű összehangolását, az egységes fejlesztésének biztosítását.
A Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság kiemelt eredményei megalakulása óta:

 • 2017 januárjától – egy időben az új szervezeti struktúra felállásával – a Társaságnál éles üzembe lépett az SAP alapú INKA rendszer. Ez a műszaki területeken újszerűen alkalmazott vállaltirányítási rendszer hatalmas kihívás elé állította a teljes vállalatot/vállalatcsoportot. Ezen belül a Stratégiai Fejlesztési Főigazgatóság (SFF) felelt a teljes fejlesztési és hálózati karbantartási értéklánc SAP alapra helyezéséért, a szükséges információk betöltéséért, a projektek lefutásának rögzítéséért, azok elszámolásáért és aktiválásáért. A projekt a teljes Főigazgatóságot érintette. 2018-ban már kijelenthető, hogy az elsőre szinte lehetetlennek tűnő feladatot az SFF hatékonyan teljesítette, sikeresen integrálva ezáltal az INKA rendszer előnyeit a fejlesztések területén.
 • A MÁV Zrt. és ezáltal a Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság egyik kiemelt célja minden évben a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználása. A célkitűzést gátolta a szükséges előkészítő és beszerzési feladatok kimondottan magas időigénye, ennek következtében a forrásfelhasználás elmaradt az elvárt mértéktől. Kiemelt eredményként értékelhetjük, hogy a hatékony munkaszervezés, az előrelátó előkészítés és a gyors lebonyolítás révén az SFF már megalakulása évében végrehajtotta a kitűzött beruházási és hálózati karbantartási feladatokat, sőt további, az év során biztosított forrásokat „forgatott be” a magyar vasúti infrastruktúra-hálózatba.
 • A MÁV-csoport többi szervezetéhez hasonlóan a Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság is szembesült megalakulásakor a szakemberhiánnyal, a képzett munkavállalók megtartásának nehézségeivel. Ennek ellenére – szorosan együttműködve a humán területtel – a Főigazgatóság sikeresen pótolta a hiányzó létszámot, tehetséges és fiatal szakembereket állítva a magyar vasút szolgálatába.
 • 2017-ben lezajlott a Pályaműködtetési Stratégia felülvizsgálata, amely immáron konkrét, 2030-ig kitekintő fejlesztési programmal is kiegészült. A felülvizsgálat nyomán összeállt, a pályaműködtető fejlesztési/fejlődési koncepcióját szilárd alapokra helyező stratégiát az Alapító jóváhagyta.

Tulik Károly

Infrastruktúrafejlesztési igazgatóság (IFI)

Az Infrastruktúrafejlesztési igazgatóság egyik fő feladata, hogy a MÁV Zrt. elfogadott és érvényben lévő pályaműködtetési stratégiája alapján a kijelölt pálya, távközlés, erősáram és biztosítóberendezés, valamint ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos felújítási, fejlesztési és beruházási feladatokat programba rendezze, majd azokhoz olyan műszaki igényt határozzon meg, amely alapján a szükséges tervezési és előkészítési munkák megkezdhetők. 
A másik fő tevékenysége, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. lebonyolításában megvalósuló uniós korridor- és állomásfejlesztések, valamint egyéb külső lebonyolításban készülő vasútfejlesztési projektekben összefogja és ellátja a MÁV Zrt. oldaláról a külső és belső szakmai kapcsolattartást.
A szervezet elsődleges és legfontosabb célkitűzése az, hogy a hatáskörébe utalt vasútfejlesztési projektekben hatékonyan képviselje a MÁV Zrt.-t hiszen az átépített- és üzembe helyezett vasúti pályákat és kapcsolódó infrastruktúra-elemeit minél gazdaságosabban kell üzemeltetni a későbbiekben (2. ábra).

2. ábra. Az Infrastruktúra fejlesztési igazgatóság szervezeti sémája

Mindezek átfogó, komplex gondolkodást igényelnek, hiszen fontos mind a fejlesztési, mind az üzemeltetési szempontú észrevételek, javaslatok, igények elfogadtatása és érvényesítése.

A cikk folytatódik, lapozás:12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©