A cikk szerzője:

Kiss-Becze Eszter főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság

A MÁV Zrt. – független pályahálózat-működtetőként – a vasútvállalatok, vasúti társaságok számára nyújtott megfelelő színvonalú szolgáltatásainak biztosítása érdekében alakította ki a pályaműködtetési stratégiáját, melynek fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll. Ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy az állami költségvetési forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel.

Műszaki tervezési főosztály

A Műszaki tervezési főosztály feladata a MÁV Zrt. helyhez kötött infrastruktúra-felújítási, fejlesztési feladatainak műszaki tervvel való megalapozása.
A szervezeti egység feladatát öt tervezőirodára tagozódva látja el.
1. iroda – pálya-, forgalmi és műtárgytervezés;
2. iroda – építészet-, környezetvédelmi és közműtervezés;
3. iroda – utastájékoztatási, távközlési, adatátviteli és elektromos tervezés;
4. iroda – felsővezeték-, váltófűtés- és biztosítóberendezés-tervezés;
5. iroda – geotechnika-, geodézia- és kisajátítástervezés.
A tervezési főosztály az irodák kiforrott együttműködésével biztosítja a minőséget és a mérnöki alaposságot. Különösen értékes, hogy a szervezeten belül állnak rendelkezésre – még ha esetenként korlátozott kapacitással is – azok a vasutas alapszakmák, amelyek nélkül egy vasútfejlesztés komplex tervezése elképzelhetetlen.

Műszaki előkészítési főosztály

A főosztály alapvető feladata az üzemeltetői igény alapján jóváhagyott projekt eljuttatása a szerződéskötésig. A főosztály felel a beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, EK tanúsítások megszerzéséért.
Feladatait tekintve két elkülönülő egységre tagozódik: Technológiai tervezési osztály és Kalkulációs és erőforrás osztály.
A Technológiai tervezési osztály feladata a gördülő beruházási, felújítási és hálózati szintű karbantartási projektekhez az igények alapján a műszaki tartalom, tervezési diszpozíció, létesítményjegyzékek elkészítése, a külső és belső erőforrások meghatározása, majd ezek alapján a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges beszerzési eljárások megrendelése, és abban való közreműködés a szerződéskötésig.
Területszerzési igény esetén az osztály együttműködik a vagyonkezelési és gazdálkodási szervezettel.
A Kalkulációs és erőforrás osztály elkészíti a projektek előzetes költségkalkuláció­ját (becsült értékét). A jogszabályi előírásoknak megfelelve piaci tényadatokat gyűjt és elemez annak érdekében, hogy a műszaki adatbázisából az aktuális adatok alapján a lehető legpontosabban megbecsülje a végrehajtani tervezett projektek költségét. Az adott projekt megvalósításához kidolgozza a beszerzési és szerződéses stratégiát (alkalmassági követelmények, értékelési szempontok, határidők, ütemezések).
Az elmúlt évek szervezeti átalakítását követően a szervezet feladata lett a vissznyereményi anyagok elhelyezésének koordinálása, a beépítésre alkalmas anyagok ismételt beépítési helyekre történő diszponálása, közreműködés az anyagok minősítésében.

Mérnöki és műszaki ellenőrzési főosztály

A főosztály alapvetően a projektek szerződés szerinti megvalósításáért felel. Ezt a feladatát a területi igazgatóságokon működő műszaki lebonyolító osztályok bevonásával látja el. A megvalósítás időszakában ellenőrzi és koordinálja a kivitelezés folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a szerződések módosítását. A szerződések teljesítése után a műszaki átadásokat lebonyolítja, a jótállási időszak lezárásáig nyomon követi a projekt utóéletét, és intézkedik az ezen időszak alatt felmerült hiányosságok megszüntetése érdekében.
Hogy a megvalósítás zökkenőmentes legyen, a szervezet közreműködik a be­ruházások, felújítások, hálózati szintű karbantartások előkészítésében is.
A főosztályhoz tartozik az informatikai, a pályafenntartási jármű- és gépfejlesz­tési, továbbá az eszközbeszerzési projektek széles spektruma a kávéfőzőtől a síncsavarozó gépig minden.
A Back Office irányítása mellett végrehajtja a beruházási, felújítási és karbantartási tevékenység műszaki monitoring, gazdasági elszámolási és aktiválási feladatait, elvégzi a szükséges korrekciókat.

Az elmúlt időszak jelentősebb munkái

Az Igazgatóság lebonyolításában megvalósult néhány jelentősebb munka az elmúlt időszakból, amelyben szervezeteink részt vettek az uniós forrás felhasználásától a Pályaműködtetési szerződésben biztosított források felhasználásáig (előkészítés, tervezés, lebonyolítás, elszámolás).

Pálya

  • A 80. sz. vasútvonal Nagyút–Mező­keresztes-Mezőnyárád jobb vágány nyílt vonali szakaszainak felújítása 2016-ban fejeződött be. A hézagnélküli, 120 km/h pályasebességű 54-es rendszerű vágány hézagnélküli 60 rendszerű vágányra épült át. Ezzel lehetővé vált a 60–80 km/h sebességkorlátozások felszámolása, ami a menetrendszerűség jelentős javulását eredményezte. Az átépítés nagygépes alépítmény-javító és felépítménycserélő gépláncokkal történt (11. ábra).
  • Nyílt vonali és állomási pálya­re­ha­bi­li­tá­ci­ós programot valósítottunk meg a 80c Mezőzombor–Sárospatak vonalszakaszon, továbbá a 101. sz. vonal Berettyó­újfalu–Biharkeresztes oh. szakaszán (12. ábra), ami jelentősen hozzájárul az ezeken a vonalakon a NIF Zrt. által megvalósítandó villamosítást követő szolgáltatási színvonal javulásához. Az átépítés a pálya állapotának javítására, a sebességkorlátozások felszámolására irányult. A beruházás eredményeként hézagnélküli, 100 km/h pályasebességre alkalmas lesz az átépített pályaszakasz.
  • 2016 tavaszától 2017 májusáig a Dom­bóvár alsó–Baté közötti 13,4 km hosszú vonalszakasz újult meg (13. ábra). A felújítás során megtörtént az alépítmény megerősítése, új vasúti pálya építése, a műtárgyak felújítása, peronok kialakítása térkőburkolattal és a térvilágítás korszerűsítésével. Nagyberki megállóhelyen a gyalogos forgalom biztonságos átvezetése érdekében új gyalogátjáró készült. A fejlesztés fő célja a pályára engedélyezett 100 km/h sebesség visszaállítása volt.
  • Tápiógyörgye állomás átépítésére 2017-ben került sor. Átépült az átmenő- és vonatfogadó vágány, megújult a kitérőkörzet, továbbá új, széles, 250 m hosszú SK +55-ös viacolor burkolatú peron épült (14. ábra). A vágánygeometriához igazodóan átalakították a D55-s biztosító­berendezést és kezelőfelületét, a távközlési és a térvilágítási rendszert, valamint a felsővezetéki hálózatot is.

11. ábra. Alépítmény-javító géplánc munka közben 12. ábra. Vágányépítés a Mezőpeterd–Biharkeresztes szakaszon13. ábra. A felújított Dombóvár–Bátaszék vonalszakasz

Munkáink kivitelezésében a legfőbb partnerünk egyrészt a MÁV-FKG Kft. volt; ők több éve kiszámítható, jó minőségben, a gördülő tervhez illeszkedő keretszerződéses rendszerben végzik a vasúti pályák, hidak és magasépítmények, illetve a pályakarbantartó kis- és nagy­gépek felújítását és ütemezett karbantartá­sát is, másrészt a Vasútépítők Kft. volt; ők a dombóvári vonal felújítását végezték.

14. ábra. Az átépített Tápiógyörgye állomás15. ábra. Az adapterekkel felszerelt Unimog

Járműfejlesztés

Évtizedek óta nem volt ilyen mértékű, a munkakörülmények javítását és a pályakarbantartás hatékonyságát szolgáló munkajármű-beszerzés, mint ami 2017-ben fejeződött be:
9 db univerzális kétéltű jármű (Uni­mog) és szerelvényeinek beszerzése valósult meg különböző adapterekkel kiegészítve (15. ábra).

16.  ábra. Kitérőszabályozó gép 17. ábra. Vágányszabályozó gép

Három pályakarbantartó nagygépet: 1 vasúti kitérőszabályozó gépet (16. ábra), 1 vágányszabályozó gépet (17. ábra), 1 dinamikus vágánystabilizátort (18. ábra) és 4 rádió-távvezérlésű emelőkosaras és szerelőpódiumos vasúti felsővezeték-szerelő járművet (19. ábra) szereztünk be.

18. ábra. Dinamikus vágánystabilizátor (Unimat)  19. ábra. Felsővezeték-szerelő jármű

  • 2013 és 2017 között összesen 8 db UFDJ (Univerzális forgóvázas darus jármű) szerelvényt gyártott a MÁV-FKG Kft. A szerelvények három részből állnak. Az UFDJ, ami vontatójármű szerepét tölti be, ezután következik egy Rgs, 4 tengelyes, oldalfalas pőre kocsi, valamint a szerelvény végén a Dpk darus pótkocsi található (20., 21. ábra). A járművek engedélyezett sebessége 100 km/h.

20. ábra. Univerzális forgóvázas darus jármű (UFDJ)21. ábra. Univerzális forgóvázas da­rus jármű (UFDJ) hótoló szerelvénnyel

Magasépítmények

Igazgatóságunk munkái között kiemelkedő az állomásépületek, felvételi épületek felújítása, rekonstrukciója. Ezek közül talán Karcag állomás felvételi épületének felújítására vagyunk a legbüszkébbek (22. ábra). De sikeresen teljesítettük az EU-s pályázati forrás felhasználásával megvalósult Kaposvár állomás műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő felújítását (23. ábra) és az ún. Kormányablakok (24. ábra) projekteket is.

22. ábra. Karcag, felvételi épület 23. ábra. Kaposvár, felvételi épület díszvilágítással

Biztosítóberendezések

Több vonalszakaszon épült ki központi forgalomirányító rendszer, a többi között a 90. sz. vonal Felsőzsolca–Hidasnémeti szakaszán (25. ábra) 2016–2017-ben, illetve folyamatban van a 40 sz. vonalon Dombóvár–Pécs között. A projektekben D55 típusú biztosítóberendezések távvezérlése, távvezérlő központ kiépítésével, villamos váltófűtés kiépítése és automatizálása, felsővezetéki táplálás is kiépült, illetve kiépül.

24. ábra. Budapest-Keleti pu., Kormányablak25. ábra. KÖFI központ a Felsőzsolca­–Hidasnémeti vonalon

Egyéb projektek

Igazgatóságunk évek óta fontos feladatának tartja a dolgozók munkakörülményeit javító beruházások lebonyolítását. Ennek köszönhetően új bútorokat, háztartási gépeket és klímaberendezéseket, valamint a pályaüzemeltetés szempontjából nagyon fontos, a pályaüzemeltetéshez kapcsolódó specifikus, általános és kertészeti kisgépeket szereztünk be.

Küldetésünk

A Beruházáslebonyolító igazgatóság a MÁV Zrt. stratégiai céljainak megfelelően, a szakmai és jogszabályi előírások betartásával valamennyi belső és külső szervezeti egységgel szorosan együttműködve végzi tevékenységét. Meggyőződésünk, hogy komplex gondolkodással már a munkák előkészítésekor pontosan kell megfogalmaznunk az elvégzendő feladatokat, a lebonyolítás során felmerülő nehézségek és hibák minimalizálása érdekében.
Szlogenünk: A körültekintő előkészítés (a tervezéstől a szerződéskötésig) lehetővé teszi a magas színvonalú megvalósítást.
Igyekeztünk a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság munkáját teljes­körűen bemutatni, és képet adni arról a sokrétű feladatról és tevékenységről, amelyet Főigazgatóságunk valamennyi munkatársával közösen, a MÁV Zrt. céljainak elérése érdekében végzünk.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©